Sąd Najwyższy negatywnie ocenił projekt ustawy zakazującej wymuszania na pracownikach weksli jako zabezpieczeń wierzytelności ze stosunku pracy.
Takie zmiany przewiduje poselski projekt nowelizacji kodeksu pracy. Dzisiaj zajmie się nim Sejm. Okazuje się, że przygotowana przez parlamentarzystów z pozoru prosta nowelizacja została bardzo ostro skrytykowana przez Sąd Najwyższy (SN). Z opinii przesłanej do Sejmu wynika, że projektowane regulacje nie zostały wystarczająco rozważone, jeżeli chodzi o ich zasadność. Ponadto nie spełniają wymagań prawidłowego formułowania przepisów prawnych.
W piśmie SN ocenia, że wprowadzenie do k.p. przepisu zakazującego wystawiania przez pracownika weksla w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń pracodawcy spowodowałoby, że przy wykładni prawa trzeba by było uznać dopuszczalność zabezpieczenia wekslem już istniejących wierzytelności przedsiębiorcy. Z opinii SN wynika również, że wprowadzenie w życie projektowanych przepisów nie spowoduje osiągnięcie celu założonego przez ich autorów, czyli wykluczenia w ogóle weksla jako środka zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy ze stosunku pracy.