Obcokrajowcy pracujący w Polsce nie będą karani za to, że nie zawarli umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Minister pracy zapowiedział wprowadzenie takiej zmiany do projektu nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Nastąpiło to na etapie konsultacji projektu założeń do ustawy, po tym jak postulat taki zgłosiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy (GIP). Argumentowała, że zawarcie z cudzoziemcem umowy pisemnej jest wyłącznym obowiązkiem pracodawcy. Dlatego zatrudniany nie powinien być odpowiedzialny za jej brak.
Z propozycją GIP nie zgadzają się pracodawcy. Wskazują, że taka zmiana doprowadzi do nierównego traktowania cudzoziemców i firm.