Reklama
Taki wymóg, który zacznie obowiązywać od przyszłego miesiąca, wprowadzony został w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Jego celem jest zapobieganie przypadkom fikcyjnego pobierania przez pracodawców dofinansowań do pensji osób niepełnosprawnych, które mimo formalnego zatrudnienia w rzeczywistości nie wykonują u nich żadnej pracy.
Aby tak nie było, uzyskanie dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie uzależnione do tego, czy wynagrodzenie pracownika zostało przekazane na konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania zatrudnionego.
– Oczywiście nie można pracownika zmusić do założenia konta, ale wszystkie osoby, które do tej pory odbierały pensje osobiście, zgodziły się i mają już założone rachunki bankowe – informuje Leszek Horoń, prezes zarządu Spółdzielni Inwalidów Techniczna.

Reklama
Aleksandra Marczuk ze Spółdzielni Inwalidów Start w Lesznie dodaje, że niektóre osoby przyniosły oświadczenia, w których podały konto małżonka.
Takie działanie dopuszcza interpretacja wydana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz PFRON. Zgodnie z nią pracodawca powinien przekazać wynagrodzenie na rachunek wskazany przez pracownika w oświadczeniu, przy czym może on być zarówno jego właścicielem, jak i współwłaścicielem. Natomiast w wyjątkowych przypadkach, gdy osoby niepełnosprawne mają trudności w codziennej egzystencji, dopuszczalne jest przelanie pensji na konto innej osoby, na podstawie udzielonego przez pracownika pełnomocnictwa.
Ponadto wprowadzenie tego obowiązku nie oznacza, że każdego miesiąca pracodawca razem z wnioskiem o dofinansowanie powinien dołączyć dokument potwierdzający przelanie wynagrodzenia na konto.
– Sprawdzenie, czy pracodawca spełnia to kryterium, będzie się odbywało w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie prawidłowości ubiegania się o dofinansowanie. Dopiero wtedy firma będzie musiała udowodnić, że przekazała pensję zgodnie z przepisami – tłumaczy Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik PFRON.
Firmy miały też wątpliwości, czy fundusz nie odmówi im dopłat, jeżeli na rachunek niepełnosprawnego wpłynie kwota niższa niż wynikająca z naliczonych i poniesionych kosztów płacy z powodu dokonywania potrąceń (np. komorniczych, spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej). Jak wyjaśnia PFRON, nie będzie to miało wpływu na uzyskanie dofinansowania, pod warunkiem że potrącenia z wynagrodzenia wynikają z umowy zawartej między pracodawcą a pracownikiem lub innych podstaw prawnych możliwych do udowodnienia. Również w tych sytuacjach, jeżeli fundusz będzie prowadził postępowanie sprawdzające, to pracodawca będzie miał obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność wypłaty pomniejszonego wynagrodzenia.