Tradycyjne formy realizacji stosunku pracy uzupełniane są nowymi, pozwalającymi na ograniczenia kosztów zatrudnienia oraz wykorzystanie środków, którymi dysponuje potencjalny pracownik. Zawarcie umowy o pracę na odległość musi być zgodne z przepisami kodeksu pracy i dawać poczucie bezpieczeństwa i możliwości dochodzenia swoich uprawnień obu stronom umowy.
Jeżeli strony uzgodnią, że praca będzie wykonywana regularnie, miejsce dokonywania czynności będzie znajdowało się poza zakładem pracy i do przekazywania wyników wykorzystywane będą środki komunikacji elektronicznej, to mamy do czynienia z nawiązaniem stosunku pracy w formie telepracy.

Potwierdzone warunki

Znajdując ofertę takiej pracy w ogłoszeniach prasowych lub internetowych, pracownik powinien zadbać o doprecyzowanie, co najmniej tych trzech wskazanych elementów. Wysłanie przez ogłoszeniodawcę do pracownika materiałów do wykonania konkretnych zadań (np. tekstów do tłumaczenia) może oznaczać zaakceptowanie kandydatury na stanowisko pracownika w formie telepracy, regulowanej przepisami kodeksu.
Pracodawca powinien pamiętać, że nie jest zwolniony z obowiązków wynikających z art. 29 kodeksu pracy, tj. przedstawienia pozostałych i potwierdzenia już uzgodnionych warunków zatrudnienia. Z par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. aa rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z póź. zm.) jednoznacznie wynika, że w aktach osobowych (których prowadzenie ma obowiązek każdy pracodawca) mają znajdować się dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy. Chodzi zatem – między innymi – o umowę o telepracę oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z informacją o warunkach zatrudnienia.

Niezbędne dokumenty

To pracodawca musi zadbać o zgromadzenie niezbędnych dokumentów pod rygorem uznania, że popełnił wykroczenie przeciwko prawom pracownika, nie prowadząc niezbędnej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Dla stwierdzenia, że doszło do powstania stosunku pracy w formie telepracy, nie ma znaczenia okoliczność nieco osłabiająca podstawową definicję stosunku pracy zakładającą wykonywanie obowiązków pracowniczych pod kierownictwem pracodawcy. Miejsce wykonywania pracy położone z założenia poza zakładem pracy ogranicza w pewnym stopniu bezpośrednie i stałe kierownictwo pracodawcy, ale stanowi jednocześnie istotę telepracy.

Pracownik korzystając z dowodów z korespondencji elektronicznej może wykazać, że doszło do zawarcia umowy o telepracę na czas nieokreślony żądając zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oczywiście nie miałby obowiązku wystawiania faktury a przez pracodawcę powinien być traktowany tak, jak każdy inny pracownik zatrudniony na zasadach przedstawionych w kodeksie pracy

Podstawa prawna
Art. 22, 29, 675 – 17, art. 281 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. aa rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Dariusz Gawron-Jedlikowski, radca prawny