Już 350 spośród dodatkowych 500 mln zł uruchomionych z Funduszu Pracy zostało skierowanych do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) na walkę z bezrobociem - poinformował w środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pod koniec lipca sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek resortu pracy dotyczący uruchomienia z Funduszu Pracy 500 mln zł na walkę z bezrobociem. Wcześniej pozytywną opinię wydał resort finansów. Wnioskował o to szef MPiPS.

"Pod koniec zeszłego tygodnia zostały już podpisane decyzje na 350 mln zł. Te pieniądze płyną do Powiatowych Urzędów Pracy, do regionów, do tych miejsc, gdzie najbardziej są potrzebne na aktywne formy walki z bezrobociem" - powiedział szef MPiPS na konferencji prasowej w Warszawie.

"Do 24 sierpnia czekamy na wnioski, które składają Powiatowe Urzędy Pracy za pośrednictwem samorządu województwa. Mamy do rozdysponowania kolejne 100 mln zł" - poinformował.

Minister podkreślił, że te środki są skierowane przede wszystkim do osób młodych, do 30. roku życia. "Są na to, żeby ich wspierać w aktywnym poszukiwaniu pracy m.in. poprzez staże, które dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, część z tych pieniędzy jest skierowana dla osób powyżej 50. roku życia, jak również do będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotnych.

Część z dodatkowych 500 mln zł uruchomionych z Funduszu Pracy zostanie skierowana także w miejsca przeznaczone na prace związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

"To się dzieje już od maja, poszczególne regiony, powiaty zgłaszają nam takie sytuacje. Uruchamiamy te pieniądze w trybie indywidualnym dla tych miejsc, które są dotknięte skutkami nawałnic i innych zdarzeń atmosferycznych. To szczególnie dotyczy robót publicznych" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Część tej rezerwy chcemy przeznaczyć na sytuacje trudne, gdy dochodzi do zamknięcia zakładu pracy" - dodał minister.

Według resortu pracy pozwoli to utrzymać bezrobocie na koniec roku poniżej 13 proc. Kosiniak-Kamysz wskazał, że uruchomienie tych środków pozwoli na zaktywizowanie około 80 tys. osób.

Wniosek o uruchomienie dodatkowych 500 mln zł z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem minister pracy złożył do szefa resortu finansów na początku lipca.

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 r. Zasady opłacania jego składek zostały ujęte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem Funduszu jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia.

Pieniądze z FP przeznaczone są przede wszystkim na zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne oraz programy przeciwdziałania bezrobociu. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Według danych Ministerstwa Gospodarki w latach 2009-2010 wsparcie z Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z czego ponad 52 proc. znalazło zatrudnienie. W tym okresie utworzono także ponad 240 tys. nowych miejsc pracy, z czego 140 tys. bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą.