Firmy nie będą mogły więc skutecznie żądać, aby pracownik poddał się badaniom trzeźwości. Mimo że 1 lipca weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, zgodnie z którą na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także pracownika, badanie stanu trzeźwości zatrudnionego przeprowadza np. policja.

Sama odmowa poddania się badaniom jest okolicznością obciążającą zatrudnionego

Sprawdzani przestępcy i zatrudnieni

Projekt rozporządzenia wskazuje sposób przeprowadzania badań trzeźwości w dwóch przypadkach: w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub gdy pracodawca nie dopuścił zatrudnionego do pracy z powodu podejrzenia jego nietrzeźwości. W takich sytuacjach można przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub badanie krwi (albo oba testy). W pierwszym z wymienionych przypadków ma o tym decydować sąd lub organ prowadzący śledztwo, a w drugim – kierownik zakładu pracy, osoba przez niego upoważniona lub sam pracownik, gdy to on domaga się badania. Decyzja firmy będzie jednak iluzoryczna.

Alkohol

Alkohol

źródło: ShutterStock

– Przepisy nadal nie precyzują, czy można zastosować przymus bezpośredni wobec pracownika, który odmówi poddaniu się badaniom – mówi Katarzyna Dulewicz, radca prawny, partner w Kancelarii Cameron McKenna.

W praktyce badanie wydychanego powietrza lub krwi będzie możliwe, jeśli zgodzi się na to pracownik.

– Niestety zmieniają się przepisy, ale pracodawca nie będzie miał narzędzi do wyegzekwowania obowiązku poddania się badaniom – potwierdza Marcin Wojewódka, radca prawny z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Policja przeprowadzi badania

Przymusu bezpośredniego wobec pracownika nie ma zamiaru nadużywać policja.

– Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy poddania się badaniom odmawia osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa – mówi Piotr Bieniak z Komendy Głównej Policji.

W przypadku nietrzeźwości pracowników może dochodzić do naruszenia np. art. 70 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim karze aresztu albo grzywny podlega osoba, która wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe. Pracownik może też naruszyć art. 160, 180 i 220 kodeksu karnego.

Przewidują one karę m.in. za narażenie innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.) lub niedopełnienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 220 k.k.).

Dane policji wskazują, że postępowania dotyczące nietrzeźwych pracowników są wszczynane. Np. w Łodzi od lipca do grudnia ubiegłego roku przyjęto ponad 20 takich zgłoszeń w rejestrze spraw o wykroczenia i złożono wnioski o ukaranie do sądu.

Jak wskazuje Błażej Bąkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w razie zgłoszenia podejrzenia spożycia alkoholu przez pracownika firma najczęściej prosi o przysłanie patrolu do zakładu pracy. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, gdy pracodawca przywozi pracownika na komisariat i prosi o jego zbadanie.