Elastyczne działanie i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniającą się koniunkturę to podstawa konkurencyjności małych i średnich firm - mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.
Okazuje się, że mikro, małe i średnie firmy często wprowadzają rozwiązania z zakresu flexicurity, czyli elastycznego zatrudnienia i organizacji pracy. Czy w takich przedsiębiorstwach jest to prostsze?
Może nie tyle jest to prostsze, ile jest wymuszone przez sytuację rynkową i specyfikę działania firm z sektora MSP. Takie przedsiębiorstwa to nieduże struktury, a co za tym idzie jej pracownicy musza być multizadaniowi, aby dostosowywać się do aktualnych potrzeb klientów i rynku. Małe firmy mają po prostu ograniczone zasoby ludzkie i nie mogą oddelegować do wykonania zadania kilku pracowników. Poza tym mikroprzedsiębiorstwa ceniąc dobrych pracowników i nie mogąc sobie pozwolić na ich utratę, starają dostosować się do ich potrzeb, stąd bardziej elastyczne podejście do zatrudnienia. Elastyczne działanie i szybkość reakcji na zmieniającą się koniunkturę to podstawa konkurencyjności MSP.