Obecna sytuacja spowodowała nie tylko w wielu firmach, lecz także w jednostkach organizacyjnych samorządu braki kadrowe. Wiele osób albo choruje, albo jest w kwarantannie czy izolacji. Pewnym sposobem na załatanie dziur personalnych jest oddelegowanie pracowników do innych jednostek. Specjalne przepisy wydane, by ułatwić walkę z koronawirusem, dają podstawy do takiej praktyki. Określone procedury przesunięcia do innych zadań przewiduje również ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282). W poniższym artykule staramy się te kwestie uporządkować. Przedstawimy także rozwiązania dotyczące pracy urzędników samorządowych w podmiotach administracji rządowej.
Kwestie oddelegowywania pracowników w ramach jednostek samorządu terytorialnego uregulowana jest nie tylko w ustawie o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.), lecz także w specustawie o COVID-19. Ta ostatnia regulacja przewiduje szczególne tryby przenoszenia urzędników między jednostkami organizacyjnymi JST. Przy czym mają one zastosowanie tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przypomnijmy, że w Polsce został on wprowadzony 20 marca 2020 r. i obowiązywać będzie aż do jego odwołania. Tym samym obecnie nie sposób przewidzieć, jak długo możliwe będzie zastosowanie specjalnych przepisów upoważniających do oddelegowywania urzędników.

1. tarcza 3.0 – tylko do określonych placówek