Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu, zgodnie z którymi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaliby włączeni do ustawy o wsparciu służb mundurowych, a tym samym otrzymaliby dodatki motywacyjne za pozostanie w służbie.

Senat na czwartkowym posiedzeniu wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej. Ustawa wprowadza m.in. dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy tych służb, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie.

Zgodnie z poprawkami Senatu, dwustopniowe dodatki motywacyjne w tej samej wysokości otrzymaliby również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Celnicy mieliby również prawo do zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną w takiej samej wysokości, w jakiej przysługuje to funkcjonariuszom innych służb.

Kolejną istotną zmianą zaproponowaną przez Senat była kwestia zaliczania do dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej okresów służby i pracy na takich samych zasadach jak w służbach podległych MSWiA.

Sejm powyższe poprawki odrzucił. Wcześniej ich odrzucenie rekomendowała Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Odrzucenie poprawek dotyczących funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej rekomendowało również MSWiA twierdząc m.in., że sprawa wpisania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej została podjęta na zbyt zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego.

Sejm przyjął natomiast poprawki Senatu dotyczące m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi policji. Zgodnie z poprawką funkcjonariusz otrzymałby zwrot kosztów ochrony prawnej w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy policji.

Zgodnie z przepisami, funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Co istotne, do stażu zalicza się okres służby zarówno w Policji, SG, SOP, PSP, SW, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Ustawa reguluje również kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby, a także wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Ujednolica też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określa także warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

Kolejne zmiany, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP, dotyczą używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z ustawą nie będą one poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej. Regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.