W czasie pandemii COVID-19 orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich do pracy, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność.

Terminy ich obowiązywania nie trwają jednak wiecznie. Badania zachowują swoją ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podobnie jest z pozostałymi orzeczeniami. Zmieniona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi, że jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż tych wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ważne. Jeżeli przepisy odrębne uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później jednak niż do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.