W medialnych zapowiedziach Ustawy COVID-19 nie brakowało obietnic dotacji i świadczeń dla przedsiębiorców i pracowników. Na co mogą liczyć? Jakie są kryteria otrzymania wsparcia? Wyjaśnia ekspertka z Kancelarii Prawnej Gessel.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Przedsiębiorcy zyskają możliwość zwrócenia się do dyrektora właściwego wojewódzkiego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcom mają przysługiwać również środki na opłacanie składek ZUS od przyznanych w ten sposób świadczeń.
Dla kogo?

Otrzymane świadczenia muszą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Ubieganie się o dotację musi zostać więc poprzedzone wprowadzeniem któregoś z tych rozwiązań.

Przy wprowadzaniu przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy konieczne jest zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (szczegółowy tryb: patrz art. 15g ust. 11 – 15 Ustawy). Nie wymaga się składania wypowiedzeń zmieniających.

Dodatkowe kryteria

Pracodawca chcący skorzystać z dofinansowania, musi spełniać dodatkowo następujące kryteria:

 • obroty gospodarcze muszą spaść nie mniej niż o 15%, porównując wybrane 2 kolejne miesiące w okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, do analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 2019; opcjonalnie nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca przypadającego po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;
 • nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości;
 • nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS, ubezpieczeń zdrowotnych, i in. świadczeń publicznoprawnych wymienionych w treści ustawy, do końca III kwartału 2019 roku (z wyjątkami, np. gdy zadłużony przedsiębiorca
 • zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty);
 • wynagrodzenie pracowników uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie może być wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Wysokość świadczeń

 • pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca może wypłacać obniżone wynagrodzenie, nie więcej jednak niż o 50%, a jednocześnie nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, pracodawca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym przypadku, wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Okres dofinansowania

Przedsiębiorcy, których wnioski zostaną uwzględnione, mogą liczyć na wypłaty świadczeń przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie złożenia wniosku.

Dopłaty do wynagrodzeń od starosty

Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS na mocy umowy zawartej ze starostą. Decyzję o uruchomieniu tej formy pomocy pozostawia się poszczególnym starostom.

Spadek obrotów

Głównym kryterium przy wskazanej formie pomocy jest spadek obrotów przedsiębiorcy. Stanowi to alternatywę dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą wprowadzić przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy, a mimo tego liczą na pomoc państwa.

Spadek obrotów gospodarczych oblicza się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi sumę x% wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ZUS należnych od tych wynagrodzeń, nie więcej niż x% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Przy czym wartość „x” zależy od poziomu spadku obrotów:

 • Spadek obrotów o co najmniej 30%
 • 50% wynagrodzenia pracownika + składki ZUS, nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł) + składki ZUS
 • Spadek obrotów o co najmniej 50%
 • 70 % wynagrodzenia pracownika + składki ZUS, nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł) + składki ZUS
 • Spadek obrotów o co najmniej 80%
 • 90 % wynagrodzenia + składki ZUS, nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł) + składki ZUS.

Pozostałe kryteria

Przedsiębiorca może liczyć na przyznanie pomocy, jeżeli dodatkowo spełnienia następujące warunki:

 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i innych wymienionych w treści ustawy;
 • otrzymywanie kolejnych dofinansowań jest uzależnione od utrzymywania miejsc pracy – pracodawca comiesięcznie składa oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych umową, a ponadto jest zobowiązany do utrzymywania tych miejsc pracy również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
 • bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (z wyłączeniem dużych).

Okres dofinansowania

Przedsiębiorcy, których wnioski zostaną uwzględnione, mogą liczyć na wypłaty świadczeń przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Aleksandra Głuszek prawniczka w Kancelarii Prawnej GESSEL