Byłemu funkcjonariuszowi, który nie otrzymał od dyrektora Izby Administracji Skarbowej propozycji dalszej służby, nie przysługuje skarga na bezczynność organu administracji – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawa dotyczyła celnika, który nie otrzymał propozycji dalszej służby do 31 maja 2017 r. Ze względu na to, że nie została również wydana decyzja o zakończeniu służby, zainteresowany wniósł w połowie 2018 r. skargę na bezczynność organu do WSA.
W I instancji sąd ją odrzucił, wskazując, że złożenie propozycji służby jest wyłącznie czynnością przygotowawczą. Co za tym idzie – sama w sobie nie stanowi decyzji administracyjnej. Tym samym brak podjęcia czynności przygotowawczej nie mieści się w katalogu spraw, od których przysługuje skarga na bezczynność. Niemniej jednak poglądy sędziów na tę kwestię były podzielone. Zdanie odrębne zgłosiła sędzia WSA Krystyna Józefczyk. W jej opinii dyrektor Izby Administracji Skarbowej powinien podjąć działania identyczne jak w przypadku funkcjonariusza zwalnianego. Oznacza to konieczność wydania decyzji o zwolnieniu ze służby, co przemawiałoby za tym, że środek w postaci skargi na bezczynność przysługuje.
Sprawa została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny, który przychylił się do argumentacji większości sędziów I instancji. Rozstrzygnął również wątpliwość sędzi Józefczyk, wskazując, że dopiero odmowa lub brak odpowiedzi na propozycję wiążą się z wygaśnięciem stosunku służbowego, które powinno zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej. Co za tym idzie – na sam brak przedstawienia propozycji dalszej służby skarga na bezczynność nie przysługuje.
NSA wskazał, że środki zaskarżenia przysługują dopiero od momentu, w którym następuje przyjęcie propozycji. Wtedy też, mimo braku wstrzymania wykonalności decyzji celnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaś po jej zakończeniu – uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Do tego czasu wszelkie czynności wynikające z reorganizacji Służby Celnej należą do sfery związanej ze stosunkiem podporządkowania służbowego, na które na gruncie procedury administracyjnej środek zaskarżenia do WSA nie przysługuje.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 marca 2020 r., sygn. akt. I OSK 2399/18.