Czy pracownik jadący do siedziby firmy ulega wypadkowi „przy pracy” czy „w drodze do pracy”? Kiedyś w grę wchodziłby tylko ten ostatni, dziś – w dobie nowoczesnych technik komunikacji – możliwy jest również ten pierwszy.

Wyrok SN o sygn. II PK 268/17

Utrwalony zwyczaj w zakładzie pracy dotyczący podziału napiwków jest źrodłem zobowiązania pracodawcy do wypłaty dodatkowej premii.

Wyrok SN o sygn. II PK 122/18

Za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie zwolnienie dyscyplinarne należą się dwa odszkodowania. Ale jeśli obydwa w części rekompensują to samo, jedno może zostać w pewnym zakresie ograniczone.

Uchwała SN o sygn. III PZP 2/19

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest oświadczeniem woli. A to oznacza, że aby je odwołać, nie potrzeba zgody zatrudnionego. Jest to bowiem sfera uprawnień kierowniczych pracodawcy.

Wyrok SN o sygn. III PK 96/18

Naganne zachowanie pracownika, np. kradzież mienia, może spowodować, że wypłacanie mu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji zostanie uznane za nadużycie prawa. Ale tylko wtedy, gdy jego czyn jest powiązany z tym zakazem.

Wyrok SN o sygn. III PK 85/18

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIA 10. NAJWAŻNIEJSZYCH ORZECZEŃ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 2019 R. DOSTĘPNE SĄ W E-DGP >>