W 2020 roku rośni nie tylko minimalna stawka godzinowa, ale także sposób jej wyliczania. Część pracowników sfery budżetowej może liczyć także na podwyżki. Co jeszcze się zmienia?

Dodatek stażowy poza ustawowym minimum

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż nie jest już uwzględniany w płacy minimalnej. Dzięki temu osoby z taką pensją dostaną więcej na rękę. Tę korzystną dla pracowników modyfikację wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564). Co istotne, nowelizacja wprowadziła definicję dodatku za staż – tak, aby nowa regulacja mogła objąć wszystkie dodatki funkcjonujące u pracodawców, które przysługują za odpowiednio długi okres zatrudnienia. I tak z definicji ustawowej wynika, że z minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączony jest dodatek z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia przysługujący na zasadach określonych w: odrębnych przepisach, regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy albo w umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.