Pracodawców delegujących pracowników do realizacji kontraktów usługowych w Unii Europejskiej czekają wkrótce ważne zmiany.
tygodnik GP okładka 3 stycznia 2020 / Dziennik Gazeta Prawna
Do 30 lipca 2020 r. państwa członkowskie UE muszą bowiem implementować do swojego prawa krajowego tzw. rewizję dyrektywy podstawowej o delegowaniu (tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.Urz.UE L 173/16 z 9 lipca 2018 r.). Przy czym polski rząd nie upublicznił jeszcze projektu zmian przepisów w tej sprawie, choć dla polskich firm delegujących kluczowe są oczywiście zmiany regulacji w innych krajach.
Nowelizacja dyrektywy nakazuje wprowadzenie do delegowania zasady równej płacy za taką samą pracę. W praktyce oznacza to nałożenie na firmy obowiązku zapewnienia pracownikowi delegowanemu (co do zasady) płac zrównanych z tymi, które otrzymują lokalni pracownicy (a więc nie tylko stawki minimalnej, jak było dotychczas). Nowością wynikającą z rewizji jest także ograniczenie delegowania do 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia do 18 miesięcy, w sytuacji gdy firma złoży umotywowane powiadomienie (do tej pory delegowanie nie było tak wyraźnie ograniczone czasowo). W tym kontekście istotne są także zmiany dotyczące zastępowania pracowników w ramach delegowania. Jeśli bowiem firma zastąpi jednego delegowanego innym i ten drugi będzie wykonywać to samo zadanie w tym samym miejscu, to nowe ograniczenie delegowania (do 12/18 miesięcy) będzie się odnosić do łącznego czasu tych delegowań. Z kolei po upływie limitu delegowania pracownik ma być objęty wszelkimi warunkami zatrudnienia, jakie obowiązują w prawie państwa przyjmującego (z pewnymi wyjątkami).