Wolne na opiekę nad dzieckiem w 2019 roku przysługują pracownikom, którzy sprawują opiekę przynajmniej nad jednym dzieckiem w wieku do 14 lat.

Pracownik, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat może w ciągu roku kalendarzowego liczyć na zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Jeżeli uprawnienia kodeksowe przysługują obojgu rodzicom wniosek o wolne o opiekę nad dzieckiem może złożyć tylko jedno z nich.

Niewykorzystane wolne na opiekę nad dzieckiem nie przechodzi na kolejny rok. Z dniem 31 stycznia każdego roku wolne przepada.

Wniosek o udzielenie wolnego na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia (WZÓR)
pobierz plik

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym wolnego na opiekę nad dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wówczas przysługujące mu wolne na opiekę nad dzieckiem ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Oznacza to, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu przysługuje mu 8 godzin albo jeden dzień wolnego.

Za wolne na opiekę nad dzieckiem rodzicowi przysługuje wynagrodzenie.