Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przyjęty wczoraj przez rząd.
Minimalna płaca nie sprowadza się bowiem jedynie do pensji zasadniczej, ale uwzględnia też inne składniki i świadczenia. Między innymi dodatek do wynagrodzenia za staż pracy. Przysługuje on niektórym grupom zawodowym, w tym m.in. zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej, np. pracownikom samorządowym czy nauczycielom.
Problem jednak w tym, że obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, który ma zarobki na poziomie minimalnej pensji, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona lub z krótkim stażem, wykonująca podobne obowiązki. Powód? Właśnie wliczenie do płacy dodatku stażowego – można nim bowiem „wyrównać” płacę zasadniczą nieprzekraczającą ustawowego minimum. Jednak nowemu pracownikowi również trzeba je zagwarantować.
W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich przypadkach dodatek stażowy przestaje być formą wynagrodzenia pracownika za posiadane przez niego doświadczenie, związane z długotrwałym zatrudnieniem.
Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, w projektowanej noweli wprowadzono też definicję dodatku za staż pracy. Zgodnie z nią jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w: odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku – bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę. Na przykład samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych – za staż pracy.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd