Rozważamy zorganizowanie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp na kilka dni przed rozpoczęciem pracy przez grupę kilku nowo zatrudnionych. Byłoby to dla nas łatwiejsze ze względów organizacyjnych. Czy jest to dopuszczalne?
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania takich szkoleń zostały określone w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: r.s.b.h.p.).
Szkolenia w zakresie bhp prowadzone są jako wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika (praktykanta) do wykonywania pracy. Natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z par. 15 r.s.b.h.p.
Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ten powinien zostać przeprowadzony przez pracownika służby bhp, osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby albo przez pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania, lub wyznaczonego przez niego pracownika, który ma zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu oraz posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
Jednocześnie jednak przepisy nie określają, czy szkolenie wstępne, w tym instruktaż ogólny, powinno odbyć się tego samego dnia, czy też jest to dopuszczalne np. kilka lub więcej dni wcześniej. Tym samym w opisanym przypadku nie można podnieść zarzutu „nieważności” szkolenia przeprowadzonego np. miesiąc wcześniej.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z kodeksem pracy wszystkie szkolenia bhp powinny odbyć się na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Pracodawca powinien zatem uwzględnić przy naliczaniu wynagrodzenia czas pracownika poświęcony na odbycie omawianego szkolenia i wypłacić mu odpowiednią kwotę z tego tytułu, traktując ten czas jak czas pracy.
Warto również przypomnieć, że przeszkolenie wstępne z zakresu bhp, w przeciwieństwie do badań profilaktycznych, co do zasady powinno odbywać się już po zawarciu z pracownikiem umowy o pracę.
Podstawa prawna
Art. 2373 par. 2, art. 281 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Par. 6 i 10 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 ze zm.).