Pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy od dodatkowym zatrudnieniu, jednak w przypadku umowy o pracę może pojawić się problem z prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru jednej ze składek.

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku informowania pracodawcy, z którym ma już podpisaną umowę o pracę o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Zatrudniony może więc zawrzeć dowolny kontrakt z inną firmą (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), o ile nie obowiązuje go umowa o zakazie konkurencji z pierwszym pracodawcą. Pracownik nie może wtedy prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką samą działalność. Jeśli pracownik podejmie dodatkowe zatrudnienie łamiąc zakaz konkrecji, grożą mu kary. Czego dokładnie pracodawca może zakazać pracownikowi dowiesz się tutaj>>

Umowa o pracę z innym pracodawcą. Jeżeli pracownik jest oprócz jednej umowy o pracę zatrudniony na innym etacie, składki do ZUS są obowiązkowo odprowadzane od całego przychodu. Nie ma miejsca w tym wypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń i z obydwu stosunków pracy zatrudniony powinien być zgłoszony obowiązkowo do wszystkich ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek do ZUS oblicza się, sumując wynagrodzenie z obydwu umów o pracę.

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych również przysługują pracownikowi z każdej umowy o pracę. Zasiłek i renta: Ile wynoszą świadczenia chorobowe w 2018 roku>>

Składki na Fundusz Pracy. Ponadto pracodawca powinien odprowadzać za pracownika składkę na Fundusz Pracy, jeśli miesięczna suma wynagrodzeń z obydwu stosunków pracy przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Wysokość składki na Fundusz Pracy ustala się bowiem na podstawie kwot (z obydwu umów) stanowiących podstawę wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rentowych. Jeśli w przeliczeniu na okres miesiąca podstawa jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, składka jest naliczana i opłacają ją wtedy obydwaj pracodawcy. Minimalna płaca w górę. Liczba uprawnionych do 500+ w dół>>

W praktyce problem pojawia się, jeśli w obydwu firmach pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy - tylko na niepełnym etacie pracodawca może wypłacać pracownikowi pensję niższą niż minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc pracownik jest zatrudniony na dwóch umowach o pracę na niepełnym etacie i z każdej nich uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie niższej od wysokości najniższej płacy, składka na Fundusz Pracy zostanie naliczona wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracownik zatrudniony w ten sposób powinien każdemu z pracodawców złożyć oświadczenie o dodatkowej pracy, z którego firma będzie mogła się dowiedzieć, ile wynosi suma miesięcznych wynagrodzeń pracownika.

Jakie składki należy odprowadzać do ZUS, kiedy pracownik ma zlecenie lub dzieło u innego pracodawcy, dowiesz się tutaj>>