Jeśli pracodawca nie ma możliwości zatrudniania pracownika na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem wychowawczym, to może taką osobę zwolnić.

Problem czytelniczki: W maju wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Moje dotychczasowe stanowisko zostało zlikwidowane. Pracodawca zaproponował mi nowe stanowisko (niższe kwalifikacje), na co się nie zgodziłam. Jakie prawa mi przysługują?

Odpowiedź: Pracownik podczas urlopu wychowawczego nie otrzymuje wynagrodzenia, ale może liczyć na inne uprawnienia, w tym zakaz zwalniania. Jakie prawa ma pracownik na urlopie wychowawczym, dowiesz się tutaj>> Pracodawca nie może więc wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego aż do dnia jego zakończenia.

Ochrona obowiązuje jednak tylko do powrotu pracownika z urlopu wychowawczego. Powracający do firmy pracownik ma ustawowo zagwarantowane prawo powrotu do pracy na stanowisko, jakie zajmował przed rozpoczęciem urlopu, z wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego przed urlopem.

W przypadku, gdy pracodawca nie może spełnić tego warunku, ponieważ stanowisko uległo na przykład likwidacji, pracodawca powinien dopuścić pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym lub na innym, ale odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Zasadniczo pracodawca powinien również wypłacić pracownikowi wynagrodzenie nie niższe od tego, jakie przysługiwało mu w dniu podjęcia pracy na danym stanowisku przed urlopem.

Co więcej, pracownik ma bezwzględny obowiązek pracownika przyjąć, jednak nie musi zatrudniać pracownika po zakończeniu samego urlopu. Jeśli więc firma nie ma możliwości dalszego zatrudniania pracownika na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami, ma prawo go zwolnić (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 1994 r., sygn. akt I PRN 77/94).

Jeśli to pracodawca zdecyduje się rozwiązać stosunek pracy, zwalnianej osobie będzie przysługiwać między innymi odpowiednio długi okres wypowiedzenia, dni wolne na poszukiwanie pracy czy odprawa, o ile firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Odprawa i zasiłek chorobowy: Zobacz, jakie prawa przysługują ci po zwolnieniu z pracy>>

Natomiast część tych uprawnień nie przysługuje osobie, która sama zwolni się z pracy, a odchodząc za porozumieniem stron pracownik może mieć problemy z uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych. Odprawa i zasiłek: Co traci osoba odchodząca za porozumieniem stron>>