Po urlopie wychowawczym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym, ale po macierzyńskim i rodzicielskim zatrudniony otrzyma go zawsze w pełnym wymiarze.

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje w każdym roku kalendarzowym 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat) płatnego urlopu wypoczynkowego - i nie traci do niego prawa po przerwach w pracy na urlopy rodzicielskie. Przerwy i urlop: Ile przysługuje ci wolnego w pracy>>

Urlop po macierzyńskim i rodzicielskim. Zasadniczo o terminie urlopu decyduje pracodawca, który może nie zgodzić się na termin zaproponowany przez podwładnego, a nawet może go z już rozpoczętego wypoczynku odwołać. Zobacz powody, dla których szef może nie zgodzić się na urlop>>

Jednak pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którzy chce z niego skorzystać tuż po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim - i złożył w tej sprawie wniosek. Pracodawca ma wtedy obowiązek udzielić urlopu, jeśli pomiędzy ostatnim dniem pobytu na macierzyńskim a pierwszym dniem urlopu wypoczynkowego nie było żadnej przerwy.

Urlop wypoczynkowy przysługujący za urlop macierzyński (i ojcowski) oraz rodzicielski nie ulega obniżeniu - dlatego za obydwa te urlopy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Pracownik może więc wnioskować o udzielenie mu urlopu zaległego i urlopu bieżącego, w pełnym wymiarze przysługującym zatrudnionemu.

Urlop wychowawczy. Natomiast już okres korzystania z urlopu wychowawczego może wpływać na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami, pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie nieświadczenia pracy przysługuje bowiem urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego lub końca zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (przy umowie na czas określony).

Przy urlopie wychowawczym wypoczynek nie ulga jednak obniżeniu, jeśli pracownik najpierw nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym (z dniem 1 stycznia), a dopiero potem skorzystał z urlopu wychowawczego. Zatrudniony zachowuje wtedy prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego - zarówno wtedy, gdy wróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym, jak i gdy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku i dłużej.

Za czas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. I dopiero w roku, w którym pracownik powraca do pracy po urlopie wychowawczym, przysługuje mu prawo prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku lub końca zatrudnienia. Więcej o urlopie proporcjonalnym przeczytasz tutaj>>