Pracownik służby cywilnej pracuje w ministerstwie od dwóch lat i trzech miesięcy. Chciałby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. Czy musi zwrócić się do dyrektora generalnego o wyrażenie zgody?
Tak. Korpus służby cywilnej składa się z pracowników i urzędników mianowanych. Ci pierwsi są zatrudnieni na umowach o pracę, drudzy – na podstawie mianowania.
Do egzaminu na urzędnika mogą przystąpić osoby, które wykażą trzyletni staż pracy w służbie cywilnej. Nie jest wiec brany pod uwagę inny staż, np. w administracji samorządowej lub prywatnej firmie. Nie oznacza to jednak, że nasz kandydat na urzędnika mianowanego stoi na straconej pozycji – przy dwuletnim stażu zatrudnienia zgodę na udział w egzaminie może wyrazić dyrektor generalny. Jeśli staż wynosi trzy lub więcej lat, zgoda dyrektora nie jest już wymagana.
Staż to niejedyny warunek, jaki musi spełnić kandydat.
Kolejnymi są obywatelstwo polskie (pod pewnymi warunkami o mianowanie może ubiegać się cudzoziemiec), tytuł magistra lub równorzędny. O przystąpieniu do egzaminu decyduje też m.in. posiadanie certyfikatu językowego. Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695). Może to być co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych krajów Unii Europejskiej, ale także arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński.
Wszystkie niezbędne dokumenty trzeba dostarczyć do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ostateczny termin na składanie stosownego wniosku upływa 31 maja 2018 r. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić też osoby, które zajmują wyższe stanowisko w służbie cywilnej (np. dyrektor departamentu), z zastrzeżeniem, że są to pracownicy, którzy otrzymali powołanie.