Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym czy bezpłatnym nie zawsze jest chroniony przed zwolnieniem.

Pracownik jest chroniony przed zwolnieniem podczas urlopu oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie minął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Chodzi przy tym o wszystkie rodzaje urlopów, nie tylko wypoczynkowy. Jakie dokładnie urlopy przysługują pracownikowi, dowiesz się z naszej galerii:

Urlop wypoczynkowy i bezpłatny. W przypadku urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego ochrona nie dotyczy jednak rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia, a to oznacza, że dopuszczalne jest zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeżeli ten dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o czym pracodawca dowiedział się w trakcie korzystania przez niego z urlopu. Kiedy dokładnie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, przeczytasz tutaj>>

Przepisy ochronne przed wypowiedzeniem nie obowiązują również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Co więcej, jeżeli upadający lub będący w stanie likwidacji pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to obowiązują przepisy o zwolnieniach grupowych. Zwolnienia grupowe: Jakie prawa ma pracownik>> Zgodnie z nimi, dopuszczalne jest zwolnienie pracownika w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W obydwu tych przypadkach, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Nie każdego pracownika można jednak zwolnić w drodze zwolnień grupowych - kto jest chroniony przed wypowiedzeniem, przeczytasz tutaj>>

Urlopy rodzicielskie. Natomiast w przypadku urlopów dla rodziców silna ochrona przed zwolnieniem obowiązuje już w okresie ciąży. Jakie prawa ma kobieta w ciąży, dowiesz się tutaj>> Zakaz zwalniania obowiązuje także w czasie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - pracownicy można więc wypowiedzieć umowę tylko w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych czy likwidacji lub upadłości zakładu.

Natomiast kobieta po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim może zostać zwolniona z pracy, jeśli wypowiedzenia nie ma charakteru dyskryminacji kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Wyjątkowo pracodawca nie ma prawa rozstać się z pracownicą, gdy jest ona ona uprawniona do urlopu wychowawczego i zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy, maksymalnie o połowę pełnego wymiaru. Zakaz zwalniania obowiązuje jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Chroniony jest również stosunek pracy osoby na urlopie wychowawczym, który można przerwać w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, lub gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy.

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, powracający pracownik ma ustawowo zagwarantowane prawo powrotu do pracy na stanowisko, jakie zajmował przed rozpoczęciem urlopu, z wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego przed urlopem. Co jeśli powrót na stare stanowisko nie jest możliwy, przeczytasz tutaj>>