Senat odrzucił w czwartek własny projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, rozszerzający grono uprawionych do tego świadczenia o nauczycieli uczących w centrach kształcenia praktycznego.

Za odrzuceniem projektu głosowało 43 senatorów, 42 - było przeciw, 2 - wstrzymało się od głosu. Odrzucenie projektu oznacza zakończenie postępowania w tej sprawie.

Projekt nowelizacji przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Był on odpowiedzią na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczenia takie przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Według autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci.

Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież realizują też tę samą podstawę programową kształcenia, co nauczyciele z centrów kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do przejścia na świadczenia kompensacyjne.

Zwrócono też uwagę, że część centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół, i wówczas nauczyciele tam uczący mają prawo do "kompensówek", zaś prawa takiego nie mają nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami.

W październiku ubiegłego roku projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych negatywnie zaopiniowały senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej. Za odrzuceniem projektu było też Ministerstwo Finansów.

W czwartek w Senacie, podczas debaty na projektem, wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki przypomniał, że obecna lista uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest listą wypracowaną w wyniku umowy społecznej.

Projekt odrzucony w czwartek przez Senat nie był pierwszą próbą rozszerzenia grupy uprawnionych do "kompensówek".

W ubiegłej kadencji - w 2014 r. - Senat odrzucił dwa projekty nowelizacji rozszerzających grono uprawionych do tych świadczeń. Pierwszy dotyczył nauczycieli uczących w kolegiach nauczycielskich i kolegiach języków obcych. Drugi dotyczył nauczycieli pracujących w placówkach kształcenia praktycznego; był on tożsamy z odrzuconym w czwartek. Jego również przygotowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji po petycji nauczycieli z Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Z kolei w 2011 r. Sejm odrzucił projekt SLD w tej sprawie. Chodziło wówczas o wychowawców i nauczycieli z Ochotniczych Hufców Pracy, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.