Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Niedawno powiadomiła pracodawcę, że jest w ciąży. Czy jej umowa automatycznie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu?
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje na jednakowych zasadach wszystkim pracownikom – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na podstawie terminowej umowy o pracę, czy na czas nieokreślony. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów przewidzianych do uzyskania takiego uprawnienia. Najważniejszym jest okres zatrudnienia, który nie może być krótszy niż sześć miesięcy, do którego zalicza się również poprzednie okresy zatrudnienia (art. 186 par. 1 k.p.).
Co istotne, jeżeli umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu w danym dniu, to w tej samej dacie kończy się również wykorzystywany przez pracownika urlop wychowawczy. Oznacza to, że urlop ten nie prowadzi do przedłużenia obowiązywania umowy terminowej. W orzecznictwie sądowym pojawiają się jednak opinie, że w przypadku udzielenia przez pracodawcę zgody na urlop wychowawczy z okresem dłuższym niż zawarta umowa czasowa ta ostatnia może ulec przedłużeniu w ramach tzw. czynności dorozumianych.
Reklama
Odrębnie należy oceniać przypadek, gdy w czasie obowiązywania umowy czasowej (niezależnie od tego, czy ma to miejsce w okresie świadczenia pracy, czy w trakcie urlopu wychowawczego), pracownica zajdzie w ciążę. Wówczas, zgodnie z art. 177 par. 3 k.p., umowa zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że jeżeli pracownica zatrudniona na podstawie terminowej umowy i przebywająca na urlopie wychowawczym zajdzie w ciążę, to w okolicznościach opisanych w art. 177 par. 3 k.p. umowa ta ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Niezbędne jest przy tym przedłożenie pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego.