Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy na czas oddania krwi, jednak nie musi to być cały dzień wolny.

Pracodawca musi zwolnić pracownika z całego lub części dnia pracy między innym w przypadku badań lekarskich okresowych lub kontrolnych, lub gdy pracownik musi stawić się przed organem państwowym. Oto 8 sytuacji, gdy dostaniesz płatne zwolnienie z dnia pracy>> Wolny dzień może przysługiwać także pracownikowi, który oddaje krew. Kwestię tą reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zasadniczo każdemu pracownikowi oddającemu krew (a więc nie tylko honorowemu dawcy krwi) przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym krew oddaje. Krwiodawcy należy się również wolne na czas okresowego badania lekarskiego, zleconego przez stację krwiodawstwa, jeśli nie mogą one być przeprowadzone w czasie wolnym od pracy.

Zwolnienia przysługują jednak tylko za czas oddawania krwi lub wykonywania badań. Ilość czasu wolnego, jaka przysługuje krwiodawcy, jest w związku z tym potwierdzana w oświadczeniu ze stacji krwiodawstwa - może chodzić o cały dzień lub tylko o część dnia wolnego. Ponadto zaświadczenie może także potwierdzać czas spędzony przez pracownika w stacji, mimo że stan zdrowia pracownika nie pozwolił mu na oddanie krwi. Za ten czas niedoszłemu krwiodawcy także przysługuje zwolnienie od pracy.

Za czas zwolnienia w celu oddania krwi pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, liczone jak za urlop wypoczynkowy. Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku>>

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń co do liczby dopuszczalnych zwolnień od pracy z tytułu honorowego oddawania krwi. Jednak, ze względów zdrowotnych, pobranie krwi może się odbywać nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i 4 razy w roku od kobiet, a przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni (rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi).

Ponadto pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o nieobecności i określić jej termin, a następnie przedstawić przełożonemu dowód z którego wynika, że jego nieobecność w pracy była usprawiedliwiona - w tym wypadku będzie to zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa. Więcej o tym, jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, dowiesz się tutaj>>