Jeśli pracodawca w umowie lub jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym zorganizowania stażu dla bezrobotnego zobowiązał się zatrudnić taką osobę po jego zakończeniu, jest zwolniony z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przez 12 miesięcy.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dla jednego z przedsiębiorców. Zatrudnił on osobę bezrobotną, poniżej 30. roku życia, która wcześniej odbywała u niego staż. Jednocześnie pracodawca chciał skorzystać z uprawnienia przysługującego na podstawie art. 104c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w ramach niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z tymi przepisami firma jest zwolniona z opłacania składek na odpowiednio: FP i FGŚP, za skierowane do zatrudnienia osoby bezrobotne, nie mające 30 lat, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Problem w tym, że pracodawca nie posiadał takiego skierowania, zaś w dokumentach podpisywanych z powiatowym urzędem pracy zobowiązywał się do późniejszego zatrudnienia stażysty. Jego wątpliwość dotyczyła tego, czy w takim stanie faktycznym ma prawo do zwolnienia z opłacania składek.
Jak wyjaśniło MRPiPS, ani przepisy ustawy o promocji zatrudnienia, ani rozporządzenia regulującego organizację staży nie obligują pracodawcy do zatrudnienia takiego bezrobotnego. Jego zobowiązanie ma charakter dobrowolny. Jeżeli jednak przedsiębiorca we wniosku o zorganizowanie stażu, w umowie podpisywanej z urzędem pracy lub w jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym zorganizowania stażu zobowiązał się, że zatrudni bezrobotnego po jego zakończeniu, to wówczas skierowanie do odbycia stażu należy traktować jako równoznaczne ze skierowaniem tej osoby do zatrudnienia u tego pracodawcy. Wobec tego firma jest zwolniona z obowiązku uiszczania należności na FP i FGŚP za osobę przez okres zatrudnienia.