W 2017 roku utrzymane zostały korzystne dla rodziców zasady udzielania urlopu ojcowskiego i urlopu tacierzyńskiego.

Aby zachęcić rodziców do powrotu do pracy, ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań korzystnych dla młodych matek i ojców. Więcej na ten temat dowiesz się z naszej galerii:

Kiedy przysługuje urlop ojcowski? Jednym z przywilejów pracowników jest urlop ojcowski, przysługujący zarówno ojcu, który jest biologicznym ojcem dziecka, jak i osobie przysposabiającej dziecko.

W 2017 roku urlop ojcowski nadal przysługuje w wymiarze do dwóch tygodni i musi być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia). Długość urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie - także w przypadku urodzenia na przykład bliźniaków wynosi 14 dni kalendarzowych. Urlop można przy tym wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Ojcowska opieka nad dzieckiem jest w pełni płatna - pracownik otrzymuje wtedy 100 proc. swojego normalnego wynagrodzenia.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek ojca-pracownika, a pracodawca musi go uwzględnić, jeśli został złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co zawiera wniosek i jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć, dowiesz się tutaj>>
Prawo do urlopu ojcowskiego nie zależy od uprawnień matki, w związku w tym przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie korzysta z urlopów związanych z urodzeniem dziecka (na przykład nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę).
Kiedy przysługuje urlop tacierzyński? Z kolei urlop tacierzyński jest silnie powiązany z uprawnieniami matki, bowiem jest to w istocie część urlopu macierzyńskiego wykorzystana przez ojca dziecka.

Jednym z warunków udzielenia urlopu tacierzyńskiego jest więc rezygnacja w części z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka - jeśli kobieta się na to nie zdecyduje, ojciec nie może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego. A zatem wymiar urlopu tacierzyńskiego jest uzależniony od tego, jak długo matka zostanie na macierzyńskim. Obowiązkowo matka dziecka musi wykorzystać po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli po tym czasie zdecyduje się wrócić do pracy, to ojciec dziecka będzie mógł wykorzystać 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy bowiem do liczby urodzonych dzieci - tutaj dowiesz się więcej>>

Prawo do urlopu macierzyńskiego ojciec nabywa także wtedy, gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej, co uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem. Ojciec zastępuje wtedy matkę, ale wcześniej powinna ona wykorzystać co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Także w razie śmierci matki w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojcu przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu.

Urlopu tacierzyńskiego udziela się na wniosek pracownika, w terminie przypadającym bezpośrednio po przerwanym urlopie macierzyńskim matki. Urlopu tacierzyńskiego nie dzieli się na części, a ojciec-pracownik otrzyma za ten okres zasiłek macierzyński.