Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może w każdej chwili wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę.

Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy - przepisy nie pozwalają bowiem zwolnić pracownika, który przebywa na urlopie oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jakie jeszcze inne grupy pracowników są chronione przez zwolnieniem, dowiesz tutaj>> Usprawiedliwiona nieobecność w pracy to zazwyczaj właśnie choroba, tak więc wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w okresie ochronnym będzie nieskuteczne.

Jednak ten zakaz obowiązuje tylko pracodawcę, który chciałby zwolnić pracownika. Sam zatrudniony przebywający na zwolnieniu lekarskim może wypowiedzieć pracodawcy umowę w każdym momencie trwania stosunku pracy. Pracownik zachorował po dokonaniu wypowiedzenia. Czy jest chroniony przed zwolnieniem?

Czy pracownik nadal otrzyma zasiłek chorobowy? Podobnie jak w przypadku innych chorych pracowników, zatrudniony odchodzący z pracy ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni choroby, a następnie otrzyma zasiłek chorobowy. Jeśli więc pracownik zachorował jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy i stan ten trwa nieprzerwanie po ustaniu ubezpieczenia, to do dnia rozwiązania umowy wynagrodzenia za czas choroby wypłaca pracodawca, po czym wypłatę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki jest okres wypowiedzenia? Przy zwolnieniu z pracy w trakcie choroby obowiązują ustalone dla danej umowy okresy wypowiedzenia, które nie mogą być krótsze niż ustawowe. Ile wynoszą okresy wypowiedzenia dla poszczególnych umów, dowiesz się tutaj>> W związku z tym, pracodawca nie ma prawa wydłużyć okresu wypowiedzenia uzasadniając to zaświadczeniem lekarskim - także jeśli zwolnienie jest kontynuowane. Okres wypowiedzenia zaczyna więc biec od momentu złożenia dokumentu przez pracownika. Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić tylko w przypadku, gdy strony - zarówno pracodawca, jak i pracownik - same ustalą wcześniejszy termin rozwiązania umowy już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie są minusy tego rozwiązania dla pracownika, przeczytasz tutaj>>

Pracownik otrzyma też ekwiwalent za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i odprawę pracowniczą. Jakie dokładnie świadczenia dostaniesz po zwolnieniu z pracy, dowiesz się tutaj>>