System zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży zostanie wzmocniony. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy powołującej do życia Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
TFG ma być prowadzony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewniać będzie również jego obsługę. W funduszu gromadzone mają być pieniądze na wypadek, gdyby podstawowe zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych (np. gwarancja ubezpieczeniowa czy bankowa) okazały się niewystarczające. W takim przypadku pieniądze z TFG – jako dodatkowej rezerwy finansowej (tzw. II filar) – mają klientom bankruta zapewnić powrót do kraju i zwrot wpłat za niezrealizowaną imprezę.
W ocenie odpowiedzialnego za projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki taka inicjatywa jest konieczna. „W świetle komplikującej się sytuacji geopolitycznej, dotyczącej najpopularniejszych kierunków wyjazdów turystycznych polskich turystów korzystających z usług biur podróży (Egiptu, Tunezji, Turcji) i w związku z nasilającym się w świecie terroryzmem, nastąpił wzrost zagrożenia dla płynności finansowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wystąpienia serii niewypłacalności biur podróży w trakcie sezonu turystycznego” – uzasadnia resort.
W trakcie konsultacji publicznych do przyjętego przez rząd projektu zgłoszono jednak wiele uwag. Część udało się uwzględnić. Doprecyzowano m.in. pojęcie kosztów powrotu klientów w razie niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Wskazano mianowicie, że obejmują one zarówno koszty biletów lotniczych, jak i przejazdów na lotnisko oraz – jeśli zaszła taka konieczność – zakwaterowania (w tym poniesione indywidualnie przez klientów).
Składka na fundusz – tak jak pierwotnie zakładano – ma być naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych. Informacja o jej odprowadzeniu ma być obowiązkowo uwidaczniania w umowie. Co istotne, składka nie będzie podlegać zwrotowi. Dlatego też w najnowszej wersji projektu przewidziano, iż w razie odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby chętnych czy odstąpienia od umowy przez klienta wniesiona przez przedsiębiorcę składka podlegać będzie zarachowaniu na poczet następnej należnej.
Nowe zapisy zobowiązują też organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, by w razie ogłoszenia niewypłacalności przekazywali właściwemu marszałkowi województwa wykaz zawartych i niezrealizowanych – w całości lub w części – umów o imprezę turystyczną. Na liście znajdować się mają dane poszkodowanych klientów: imię, nazwisko czy telefon kontaktowy.
W trakcie konsultacji społecznych usunięto natomiast zapis, zgodnie z którym Turystyczny Fundusz Gwarancyjny miał odpowiadać za roszczenia klientów upadłych biur jedynie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku funduszu. Za poszerzeniem odpowiedzialności TFG optował m.in. marszałek województwa mazowieckiego.
Co istotne, nowe regulacje – mocniej chroniące klientów biur podróży – dzięki korekcie w przepisach przejściowych obejmą również osoby, które wykupiły lub wykupią imprezy turystyczne jeszcze przed wejściem w życie procedowanej ustawy.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów