Zawierając umowę najmu samochodu przez internet nie przysługuje prawo do odstąpienia, jak ma to miejsce w przypadku innych umów zawieranych na odległość.

1. Umowa tylko na piśmie

Umowa o najem samochodu powinna być sporządzona w sposób umożliwiający konsumentowi zapoznanie się z jej treścią i zachowanie jej egzemplarza, w którym zostaną zawarte dane kierowcy i wynajmującego oraz wszystkie warunki najmu. Nie można polegać na ustaleniach ustnych. Jeśli przy odbiorze samochodu będą dokonywane nowe ustalenia warto dopisać je do umowy z datą ich dokonywania i dodatkowym podpisem obu stron umowy.

W umowie warto zapisać podział płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. Należy unikać podpisywania dokumentów in blanco.

Uwaga! Zawsze należy zachować kopię umowy.

Należy zauważyć, że podpisując umowę najmu samochodu trzeba okazać prawo jazdy. W niektórych krajach granica wieku, od której można prowadzić auto wynosi 18 lat. Często zdarza się, że firmy zgadzają się wynająć auto tylko osobom starszym, np. 21-letnim, posiadającym prawo jazdy przynajmniej od roku.

2. Porównujemy oferty

Porównując oferty przedsiębiorstw wynajmujących samochody konsumentom należy zwrócić uwagę na:

- dokładne dane kontaktowe do przedsiębiorcy, numer rejestru zezwolenia na działalność, opinie o danej firmie np. w Internecie,
- sposób podawania ceny, konsument powinien przed zawarciem umowy móc dokładnie określić koszty wynajmu, cena powinna uwzględniać dodatkowe opłaty, np. ubezpieczenia,
- okres najmu i możliwość swobodnego przedłużenia,
- określenie marki samochodu, modelu, wyposażenia, rocznika produkcji,
- ustalić miejsce i czas odbioru samochodu,
- możliwości otrzymania bezpłatnie samochodu zastępczego, jeśli wystąpią kłopoty,
- sposób ustalenia i naprawy oraz koszty usuwania ewentualnych szkód,
- jakiego rodzaju dokumentami auta powinniśmy dysponować w danym kraju,
- dodatkowe wymogi przedsiębiorcy,
- sposób zawarcia umowy np. rezerwacja przez Internet,
- okres obowiązywania i zasady promocji,
- kary umowne za niewłaściwe wykonanie umowy (np. nie dostarczenie auta na czas, braki w wyposażeniu) albo wcześniejsze rozwiązanie umowy.


3. Rezerwacja przez internet

Rezerwując samochód przez internet należy pamiętać, że często firma oferująca najem w internecie nie jest tożsama z firmą udostępniającą samochód już "na miejscu". Co za tym idzie oferta i zasady najmu mogą się różnić. Należy się upewnić czy nie istnieją rozbieżności w informacji handlowej, takie jak:

- różnica pomiędzy modelem samochodu w standardzie rezerwowanym na stronie internetowej a modelem dostępnym w tym samym standardzie u przedsiębiorcy na miejscu rzeczywistego korzystania z usługi najmu,
- dodatkowe opłaty lub depozyty przewidywane przez firmę wynajmującą na miejscu odbioru, nieujawnione na stronie internetowej.

Wybierając samochód z oferty internetowej i składając zamówienie przez internet zawsze należy wydrukować i zachować sobie zamówienia oraz korespondencję z poczty elektronicznej. Ułatwi to egzekucję postanowień umowy. Ponadto w trakcie rezerwacji samochodu należy poprosić o zdjęcie modelu, który będzie nam udostępniony. W ten sposób możemy wstępnie stwierdzić, czy dany samochód spełni nasze oczekiwania.

Uwaga! Zawierając umowę najmu samochodu przez Internet nie przysługuje prawo do odstąpienia, jak ma to miejsce w przypadku innych umów zawieranych na odległość.

4. Przy odbiorze obejrzyj dokładnie auto

Odbierając samochód należy go dokładnie obejrzeć i zgłosić niezwłocznie wszelkie zastrzeżenia na piśmie do przedsiębiorcy, w szczególności widoczne uszkodzenia i ich charakter. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć sprawny wóz. W chwili odbioru trzeba pamiętać o dokumentach auta, których lektura odpowie z pewnością na pytanie, kiedy był dokonywany ostatni przegląd okresowy.

Uwaga! Płacąc należy domagać się rachunku albo faktury.

5. Protokół zdawczy – podpisy obu stron

W protokole zdania samochodu warto umieścić stwierdzenie, w jakim stanie samochód został zwrócony (bez uszkodzeń zewnętrznych, sprawny technicznie). Protokół odbioru i zdania samochodu powinien być opatrzony datą i podpisem obu stron, sporządzony w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla konsumenta.

6. A gdy zdarzy się wypadek?

W przypadku awarii lub stłuczki warto oddać samochód do warsztatu, aby oszacowano koszty naprawy szkód. W ten sposób konsument zabezpiecza się przed zawyżeniem wartości szkody przez przedsiębiorcę w stosunku do faktycznej usterki samochodu. Naprawa samochodu należy jednak do właściciela samochodu, nie zaś do konsumenta wyjmującego auto.

7. Warunki ubezpieczenia przede wszystkim

Kupując ubezpieczenie konsumenci mogą zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za szkody. Należy zwracać uwagę na warunki ubezpieczenia, w szczególności, jakiego rodzaju szkody ono obejmuje (np. kradzież) i jaki ma zakres terytorialny.

W razie problemów warto skupić się na polubownym rozwiązaniu sporu, ponieważ ubezpieczyciel jest znacznie bogatszym i "potężniejszym graczem rynkowym". Podobnie jak w Polsce, także w innych krajach są wyspecjalizowane organizacje do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących ubezpieczeń.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie