Zbyt pochopne zgody na umowach dotyczące udostępniania danych osobowych firmom mogą skończyć się nękaniem nas przez telemarketerów wielu firm. Jednocześnie każdy klient ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jego danymi, jak są wykorzystywane, oraz co najważniejsze, ma prawo wycofać zgodę na udostępnianie tych danych.

Na podstawie art. 32 ust. pkt 1 - 5a, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

- czy zbiór istnieje,
- kto jest jego administratorem,
- od kiedy dane są przetwarzane,
- jakie jest źródło pozyskania danych,
- w jaki sposób dane są udostępniane,

Z żądaniem udzielenia powyższych informacji osoba, której dane dotyczą, może skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.

Art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na administratora obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o zasadach przetwarzania jej danych osobowych. W celu jej uzyskania osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora ze stosownym wnioskiem. Obowiązkiem administratora jest udzielenie informacji w terminie 30 dni. Informacja powinna być udzielona w zrozumiałej formie. Jeśli osoba o to wnioskuje, udziela się jej na piśmie.

W szczególności, administrator danych jest obowiązany do wskazania w formie zrozumiałej:

- jakie dane osobowe zawiera zbiór,
- w jaki sposób zebrano dane,
- w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
- w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:

- ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
- istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Art. 54 ustawy przewiduje odpowiedzialność karną (karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności) za niedopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach, lub nieprzekazanie tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie. W celu dochodzenia odpowiedzialności karnej konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania karnego, czyli do organów ścigania: Policji bądź prokuratury.