Reklamacja zakupionego przejazdu pociągiem PKP będzie skuteczna tylko w przypadku prawidłowego ustalenia przewoźnika, z którego pasażer chciał skorzystać. Zazwyczaj przy zwrocie dokumentu przewozu pobierane będzie tzw. odstępne w wysokości ustalonej przez wybraną spółkę.

Cała procedura zwrotu biletu zależna będzie od sposobu jego zakupu. Obecnie spółka PKP Intercity oferuje trzy drogi nabycia dokumentu przewozu: Internet, telefon komórkowy (aplikacja Sku-Cash-Ic) oraz tradycyjnie, w kasach na terenie dworców kolejowych. Niniejsze opracowanie poświęcone zostanie poświęcone zostanie procedurze zwrotu biletu zakupionego przez Internet.

Zwrot biletu zakupionego przez Internet

Zgodnie z regulaminem spółki PKP Intercity, klient może dokonać zwrotu niewykorzystanego biletu internetowego nie później niż 15 minut przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wskazanej na bilecie (w przypadku przewozów krajowych). Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, zrwot możliwy jest natomiast nie później niż niż godzinę przed startem pociągu.

Zasadzie tej nie podlegają jednak połączenia z tzw. oferty specjalnej np. „Berlin-Warszawa/Gdynia – Specjal”. Zakupione na tych trasach bilety nie podlegają zwrotowi. W przypadku biletu internetowego z opłatą IRT wydanego na przejazd „tam i z powrotem” zwrotu za pośrednictwem Serwisu e-IC Klient może dokonać nie później niż na godzinę przed planowanym odjazdem pociągu ze stacji wyjazdu w kierunku „tam”.

Zwrotu należności za bilet internetowy dokonuje się po potrąceniu:

1) w komunikacji krajowej:

a) 15% tytułem odstępnego – w przypadku biletu internetowego na przejazd pociągiem TLK, IC, EIC, b) 20% tytułem odstępnego – w przypadku biletu internetowego na przejazd pociągiem EIP;

2) w komunikacji międzynarodowej:

a) 20% tytułem odstępnego – w przypadku biletu wydanego wg taryfy normalnej lub ulgowej, zwróconego do 1 dnia przed planowanym wyjazdem pociągu,
b) 50% tytułem odstępnego: w przypadku biletu wydanego wg taryfy normalnej lub ulgowej, zwróconego najpóźniej na godzinę przed planowanym wyjazdem pociągu ze stacji wsiadania Podróżnego, w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 12. (REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA)

Odstępnego nie potrąca się w przypadku gdy niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie PKP Intercity lub gdy dokonano wymiany biletu internetowego.

Jeśli nie dotrzymaliśmy wyżej wymienionych terminów pozwalających na zwrot biletów poprzez serwis internetowy, odzyskanie należności będzie niestety bardziej skomplikowane. Należy mieć na uwadze, aby rozpocząć procedurę zwrotu niewykorzystanego z przyczyn zależnych od podróżnego nie może upłynąć termin ważności biletu na przejazd w komunikacji krajowej (lub do pół godziny po odjeździe pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie komunikacji międzynarodowej). Tylko wtedy możemy bowiem uzyskać odpowiednie poświadczenie w kasie biletowej lub w punkcie obsługi, po okazaniu biletu.

Możliwy jest również zwrot biletu z przyczyn całkowicie niezależnych od Podróżnego (np. z powodu niespodziewanego pobytu w szpitalu), jeśli rezygnacja z przejazdu nie została dokonana w terminach określonych w regulaminie. Podobnie procedura zwrotu wyglądać będzie w przypadku biletu, do którego została wystawiona faktura VAT. W tych przypadkach nie będzie konieczne uzyskanie poświadczenia w kasie PKP.

Jeżeli na stacji wyjazdu nie ma kasy lub kasa jest nieczynna, o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet internetowy należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do spółki PKP

Do wniosku o zwrot należności:

1) za całkowicie niewykorzystany bilet internetowy odpowiednio należy:

a) dołączyć poświadczenie o zgłoszeniu rezygnacji z przejazdu, lub
b) dołączyć kserokopie dokumentów uzasadniających roszczenie – w razie całkowitego niewykorzystania biletu z przyczyn całkowicie niezależnych od Pasażera, lub
c) wpisać numer nowego biletu internetowego, który został zakupiony z zachowaniem czasu, wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1, lub d) dołączyć poświadczenie o rezygnacji z przejazdu na podstawie danego biletu internetowego wraz z kserokopią nowego biletu;

2) za częściowo niewykorzystany bilet internetowy – należy dołączyć odpowiednie poświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy przewozu;
3) dołączyć poświadczenie o rezygnacji z dalszego przejazdu – w razie opóźnienia pociągu (dotyczy sytuacji, o których mowa w §8).

Ponadto we wniosku należy podać numer transakcji (wskazany na bilecie) oraz odpowiednio:

a) w przypadku biletu internetowego zakupionego w serwisie e-IC – w razie zmiany rachunku bankowego (w czasie między dokonaniem zapłaty a złożeniem wniosku) – również numer rachunku, z którego dokonano zapłaty za bilet internetowy oraz numer nowego rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności,

b) w przypadku biletu internetowego zakupionego za pośrednictwem Agenta – numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności. Jeżeli do biletu internetowego została wystawiona faktura VAT we wniosku należy wpisać jej numer.

O czym pasażer powinien pamiętać chcąc zrezygnować lub zmienić bilet

Marta Zawradzka, Biuro Komuinikacji i PR PKP Intercity

- Bilety przeważnie można oddać tylko w kasie danego przewoźnika;
- Zwrot biletu wiąże się z potrąceniem odstępnego;
- Zmiana umowy przewozu, (czyli biletu) powinna odbyć się najpóźniej tego samego dnia przed podróżą lub zaraz po odjeździe pociągu (zanim dojedzie do stacji końcowej);
- W przypadku, kiedy pasażer zwraca bilet, jeszcze nie otrzymuje zwrotu pieniędzy, jedynie poświadczenie uprawniające go do otrzymania tego zwrotu w drodze reklamacji;
- jeśli pasażer nie wie w jaki sposób zwrócić bilet, informacje te znajdują się na stronie internetowej przewoźnika www.intercity.pl, w Centrach Obsługi Klienta na dworcach oraz takich informacji udzieli mu konsultant infolinii PKP Intercity 19 757.