Brak jakiejkolwiek informacji o cenach oferowanych towarów lub usług stanowi przesłankę do nałożenia na przedsiębiorcę kary w maksymalnej wysokości. Tak wynika z przedstawionych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915). Sankcje, o których mowa w tych przepisach, mogą być nakładane na przedsiębiorców przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej. Ich maksymalny pułap to 20 tys. zł.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia ceny oraz – ewentualnie – przyczyn jej obniżki. Jak czytamy w wyjaśnieniach regulatora, musi to być zrobione w taki sposób, aby przeciętny konsument bez trudu mógł się z tymi danymi samodzielnie zapoznać. Wybór metody uwidocznienia takich informacji należy do przedsiębiorcy (może to zrobić np. na wywieszce cenowej czy też bezpośrednio na każdym egzemplarzu towaru). Jak jednak wyjaśnia UOKiK, „zakodowanie ceny wyłącznie w kodzie kreskowym nie spełnia wymogu uwidocznienia ceny”.
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia ww. wymogów, inspektorzy mogą nałożyć na niego karę. Ustalając jej wysokość, muszą brać pod uwagę trzy kryteria: stopień naruszenia obowiązków, dotychczasową działalność przedsiębiorcy oraz wielkość jego obrotu i przychodu.
Z wyjaśnień UOKiK dowiadujemy się, że z bardzo poważnym naruszeniem będziemy mieli do czynienia, gdy w sklepie lub punkcie usługowym nie będzie żadnej informacji o cenach:
● w odniesieniu do całego asortymentu towarów (usług) w całej placówce,
● w odniesieniu do całego asortymentu w konkretnym dziale sklepu,
● w odniesieniu do przeważającej większości towarów lub usług,
● w określonym dziale sklepu.
Z kolei poważne naruszenie będzie miało miejsce wówczas, gdy występować będzie niezgodność informacji o cenach w odniesieniu do przeważającej większości asortymentu. Poważnym naruszeniem będzie również brak informacji o przyczynach obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich promocji ujawnionych podczas kontroli.
Jeżeli chodzi o kolejne kryterium, czyli dotychczasową działalność przedsiębiorcy, to inspektorzy będą brać pod uwagę historię kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. „Wyższa kara powinna być nakładana za działania podmiotu, który funkcjonuje na rynku od dłuższego czasu, był już kilkakrotnie kontrolowany oraz karany” – czytamy w wyjaśnieniach. Łagodzącymi okolicznościami mogą być m.in.: dotychczasowa nienaganna działalność, niezwłoczne (jeszcze w toku kontroli) usuwanie naruszeń, niewielki zasięg działalności podmiotu, współpraca z inspektorami.
Opracowane w UOKiK wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale urząd zapewnia, że organy Inspekcji Handlowej będą brały je pod uwagę.