Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ma przyczynić się do skuteczniejszej ochrony środowiska oraz pomóc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami.
– Celem regulacji jest wymuszenie na producentach działań, których wynikiem będzie projektowanie i produkcja sprzętu w sposób uwzględniający oraz ułatwiający jego naprawę, ponowne użycie, demontaż oraz recykling – mówi Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny z Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska.
Nowe przepisy wprowadzają obowiązkową i nieodpłatną zbiórkę małogabarytowych elektrośmieci (czyli takich, których wielkość nie przekracza 25 cm) przez sklepy o powierzchni co najmniej 400 mkw., zajmujące się sprzedażą takiego sprzętu.
– Skorzystanie z możliwości zwrotu nie będzie łączyło się z koniecznością zakupu odpowiednika zużytego sprzętu, co miało miejsce do tej pory – wskazuje dr Sergiusz Urban, doradca w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ekspert zwraca uwagę na związane z tym konsekwencje dla przedsiębiorców.
– W dyrektywie nie ustanowiono limitu zużytego sprzętu, jaki będzie można pozostawić w sklepie. Może to, szczególnie w pierwszym okresie obowiązywania regulacji, rodzić pewną trudność związaną z koniecznością zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na jego gromadzenie – zauważa.
Doktor Urban podkreśla, że istotne konsekwencje dla przedsiębiorców będą miały także postanowienia określające minimalne wymogi dotyczące transportu sprawnego, używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na podstawie wprowadzonych regulacji eksporterzy są bowiem zobowiązani do sprawdzania stanu technicznego sprzętu, a także przedstawiania dokumentacji dotyczącej przemieszczania, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest ona niezgodna z prawem.
Zgodnie z dyrektywą kraje członkowskie od 2016 r. będą musiały zapewnić docelowy poziom zbiórki elektrośmieci na poziomie 45 proc. sprzedanego sprzętu elektronicznego. Od 2019 r. poziom ten będzie wynosił od 65 do 85 proc. Dyrektywa przyznaje jednak niektórym państwom, w tym Polsce, możliwość ustanawiania mniejszych limitów zbiórki, na poziomie 40 proc. do 2016 r. Docelową wartość 65 lub 85 proc. zbiórki kraje te będą musiały osiągnąć w 2021 r.
Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego.

Etap legislacyjny
Weszło w życie 13 sierpnia