Co do zasady wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. W szczególnych przypadkach, podatnicy mogą jednak zdecydować się na rozliczenie deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem. Takie rozwiązanie bywa o wiele korzystniejsze, niż rozliczanie się samodzielnie.

Kiedy małżonkowie zyskają na wspólnym rozliczeniu podatku? Takie rozwiązanie daje możliwość odprowadzenia niższego podatku, niż w przypadku składania odrębnych formularzy. Wspólne opodatkowanie jest korzystne gdy dochody jednego z małżonków plasują się w innym przedziale skali podatkowej niż dochody drugiego małżonka. Oznacza to, że jeden z podatników odprowadza daninę, której wysokość obliczona jest według wyższej stawki podatkowej tj. 32 proc. O obowiązujących progach podatkowych w 2017 roku przeczytasz tutaj>>

Zgodnie z obowiązującymi także w 2017 roku progami podatkowymi, podatnicy, którzy w roku ubiegłym uzyskali dochód poniżej kwoty 85 528 złotych, zapłacą podatek w wysokości 18 proc. skorygowany o wskazaną kwotę zmniejszającą daninę (w 2017 roku 556,02 gr). Jeżeli podatnik przekroczy kwotę 85 528 zł, zapłaci 14 839,02 zł oraz 32 proc. od kwoty powyżej 85 528 zł. W przypadku złożenia odrębnych formularzy, małżonek, którego dochody przewyższają kwotę 85 528 zł, rozliczyłby się według 32 proc. stawki podatkowej. Analogicznie, małżonek o niższych dochodach pozostałby przy 18 proc. stawce podatku. Wspólne opodatkowanie pozwala uniknąć małżonkowi lepiej zarabiającemu zapłacenia podatku w wysokości wyższej niż 18 proc. jego dochodu.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 prawo do wspólnego opodatkowania ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku. Wówczas małżeństwo zyskuje najwięcej, gdyż dochód lepiej zarabiającego małżonka będzie bez względu na jego wysokość opodatkowany 18 procentową stawką. Zatem im większa dysproporcja między dochodami małżonków, tym więcej mogą zyskać na wspólnym opodatkowaniu. Warunkiem wspólnego opodatkowania jest zatem rozliczanie się według skali podatkowej.

Nie każde małżeństwo może skorzystać z tego przywileju. Dotyczy on podatników, między którymi istnieje wspólność majątkowa i stale mieszkają na terenie Polski. Ponadto, zawarcie związku małżeńskiego powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku podatkowego, co jest kolejnym warunkiem wspólnego opodatkowania. Ze wspólnego rozliczenia może skorzystać także wdowa lub wdowiec. Warunkiem jest jednak zawarcie związku małżeńskiego przed rozpoczęciem roku podatkowego, w którym zmarł małżonek. Przepis stanowiący o wspólnym opodatkowaniu wyklucza natomiast małżonków rozliczających się kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a także podatkiem liniowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych