Rozliczając podatek za rok 2015 pamiętać należy o nowych wzorach deklaracji podatkowych, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2016. Jedna z ważniejszych dotyczy także składania korekty deklaracji podatkowej. Od 2016 dokonać będzie jej można poprzez ponowne złożenie druku PIT. Stosowane do tej pory druki ORD/ZU nie będą wymagane.
Pierwszym krokiem przed złożeniem deklaracji podatkowej za rok 2015 jest dokładnie sprawdzenie, czy korzystamy z najnowszych wzorów deklaracji oraz informacji dla podatników i płatników. Poza sposobem składania korekty, zmianom uległy bowiem również same formularze.

Zmiany w PIT-36

Od nowego roku zmieni się sposób deklarowania przychodów i kosztów zbycia rzeczy. Obecnie nie jest bowiem możliwe w formularzu PIT-36 odliczanie straty poniesionej z tytułu tej sprzedaży od dochodów z innych źródeł wskazanych w deklaracji. Nowy PIT-36 gromadzi więc wszystkie przychody w jednym miejscu, pozwala sumować przychody i koszty ze sprzedaży rzeczy z przychodami i kosztami z innych źródeł.

Koniec z PIT/UZ

To informacja dla podatników, którzy korzystali z ulgi na dziecko, u których kwota ulgi była wyższa niż kwota należnego podatku. Na PIT/UZ składano wniosek o zwrot nadwyżki niewykorzystanej ulgi na dziecko. Od 2016 informację tę uwzględniać będzie się w dodatkowych pozycjach na formularzach PIT.

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu

Od 2016 małżonkowie, którzy osiągają przychodu ze wspólnej własności, wspólnego użytkowania lub posiadania rzeczy lub prawa nie będą musieli ponawiać oświadczeń dotyczących rozliczania przychodu. Oznacza, to że przekazana raz do urzędu skarbowego informacja dotycząca rozliczenia przychodu u jednego z małżonków będzie obowiązywać przez kolejne lata podatkowe. Ponowne oświadczenie będzie wymagane w sytuacji, gdy małżonkowie zechcą zrezygnować z wybranej wcześniej formy rozliczenia.

Korekta podatkowa

Zmiany dotyczące składania korekty podatkowej wynikają z przeprowadzonej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przeprowadzonymi z zmianami, od 1 stycznia 2016 znika obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Oznacza to, że w przypadku składania korekty nie trzeba będzie wypełniać obowiązującego do tej pory druku ORD-ZU. Konieczne będzie natomiast na drukach PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L i PIT-39, zaznaczenie, iż jest to deklaracja korygująca.

Zmiany w formularzu PIT/B

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Jest to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. W nowej wersji załącznika nie będzie konieczne wykazywanie przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeśli podatnik poniósł w roku podatkowym stratę tej formy działalności – z działalności strefowej. W nowym PIT/B nie trzeba również wykazywać przychodów z zagranicy zwolnionych z opodatkowania w Polsce.

Koniec ze sprawozdaniami finansowymi

Od 1 stycznia 2015 nie istnieje obowiązek dołączania sprawozdań finansowych od druków PIT. Z tego względu z formularzy usunięto pozycje, w których należało poinformować o licznie dołączanych sprawozdań.

Przychody dzieci na formularzu PIT/M

Dzięki zmianom w formularzu PIT/M możliwe będzie prawidłowe wypełnienie go w sytuacji gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom.

Deklaracje dotyczące podatku pobieranego ryczałtowo

Zmiany wynikają z zaliczenia do tzw. innych źródeł przychodów z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli, uprawy lub chowu. Przychody tego typu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mimo że nie będą uznawane za pochodzące z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zmiana wpłynie na kształt deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT/O, PIT/D. Natomiast w deklaracjach PIT-16, PIT-16A, PIT-19 zmianie uległy wyłącznie opisy wskazujące na brak obowiązku dostarczenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty ORD/ZU.

Zmianie ulegną wzory PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40, oraz PIT/D i PIT/O, PIT/B, PIT/M, PIT/Z i PIT/ZG