Osoba, która chce sprzedać lokum, zanim minie pięć lat od jego nabycia, może nie płacić podatku fiskusowi. Wystarczy, że w ciągu dwóch lat pieniądze przeznaczy na własny cel mieszkaniowy
Czy trzeba doliczyć pieniądze do majątku wspólnego
Kilka lat temu zaciągnęłam z mężem kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Teraz chciałabym go spłacić ze środków, które uzyskam ze sprzedaży odziedziczonego po matce mieszkania. Czy aby pieniądze na spłatę całego kredytu, również w części przypadającej na męża, były zwolnione z podatku dochodowego, muszą najpierw zostać włączone do majątku wspólnego?
NIE
Wątpliwości czytelniczki wynikają z uregulowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chodzi bowiem o to, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania związku. Mimo to jeżeli mąż lub żona odziedziczą jakąś rzecz, wchodzi ona do majątku osobistego. Do majątku osobistego wchodzą więc również środki po sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku.
Dlatego też urzędy skarbowe przez wiele lat twierdziły, że przed spłatą kredytu pieniądze powinny zostać włączone do majątku wspólnego. Tylko wtedy całość środków przeznaczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej przez małżonków będzie objęta zwolnieniem z PIT. Taką wykładnię przedstawił chociażby dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 sierpnia 2010 r. (nr IBPBII/2/415-585/10/MM) czy dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 października 2012 r. (nr IPTPB2/415-540/12-4/KSM). Stanowisko organów podatkowych jednak się zmieniło. Wszystkie tegoroczne interpretacje są dla podatników korzystne (np. IBPBII/2/4511-308/15/JG, IBPBII/2/4511-214/15/NG, IPTPB2/415-623/14-4/JR IBPBII/2/415-913/14/MZM). Nie ma przeszkód prawnych, aby pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek odrębny małżonka, w całości wydane na spłatę kredytu na mieszkanie wchodzące do majątku wspólnego, objęte były zwolnieniem. Analogicznie będzie, jeśli pieniądze zostaną przeznaczone na budowę domu mieszkalnego. Istotne jest tylko, żeby małżonek w określonym przepisami terminie (dwa lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) poniósł wydatki na budowę budynku mieszkalnego, stanowiącego współwłasność. Czytelniczka może zatem skorzystać ze zwolnienia i nie musi wcześniej włączać do majątku wspólnego środków po sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Może się jednak zabezpieczyć, na wypadek gdyby organy podatkowe znowu zmieniły zdanie, występując o indywidualną interpretację. Wniosek o jej wydanie składa się na formularzu ORD-IN w wersji obowiązującej od lipca 2015 r. Trzeba będzie też zapłacić 40 zł. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a), art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 31 par. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).
Czy środki na TBS też są objęte zwolnieniem
Jestem w bardzo złej sytuacji finansowej. Muszę sprzedać mieszkanie. Jednak po spłacie długów będę mógł sobie pozwolić tylko na mieszkanie w TBS. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z PIT, jeżeli nie minęło jeszcze pięć lat od zakupu mieszkania?
NIE
Z ulgi podatkowej nie mogą skorzystać osoby, które pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczą na wkład na rzecz towarzystwa budownictwa społecznego tytułem partycypacji w kosztach budowy lub przeznaczą je na zakup spółdzielczego lokalu lokatorskiego. Z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT wynika, że aby nie zapłacić podatku po sprzedaży nieruchomości, należy przekazać pieniądze – w ciągu dwóch najbliższych lat – na zakup lokalu lub domu na własność bądź spłatę zaciągniętego w tym celu kredytu. Tę kwestię poruszał rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów (w piśmie V.511.612.2014.JG/AB), postulując zmianę katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe. Jednak na taką zmianę się nie zanosi. W odpowiedzi minister finansów stwierdził, że zmiany, które postuluje RPO, nie znajdują uzasadnienia. Ustawodawca powiązał realizację własnego celu mieszkaniowego z prawem własności.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 25 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy mogę z ulgą kupić dom w Niemczech
Mam 70 lat i jestem coraz mniej samodzielna. Już od pewnego czasu zastanawiam się nad przeprowadzką do córki, która mieszka w Niemczech. Odziedziczyłam niedawno mieszkanie po matce. Czy jeżeli je sprzedam i kupię dom wspólnie z córką, będę mogła uniknąć podatku?
TAK
Czytelniczka nie będzie musiała płacić PIT, jeśli uzyskane środki ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na zakup domu we Niemczech. Musi jednak w nim zamieszkać. Ponadto liczyć się będą tylko wydatki na udział w budynku, jaki nabędzie czytelniczka. Jeżeli będą niższe niż kwota uzyskana po sprzedaży odziedziczonego mieszkania, wówczas od różnicy trzeba będzie odprowadzić podatek.
Możliwość skorzystania z ulgi w PIT po sprzedaży mieszkania wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Jednym z nich jest nabycie budynku mieszkalnego (lub udziału w budynku mieszkalnym) położonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o PIT). Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 czerwca 2015 r., nr IBPBII/2/4511-407/15/HS. Ulga nie przysługiwałaby jednak, gdyby czytelniczka chciała przebywać przemiennie w Polsce i w Niemczech. Wykorzystywanie okresowe budynku podczas odwiedzin nie stanowi podstawy zwolnienia – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby w interpretacji z 9 marca 2015 r., nr IBPBII/2/415-1100/14/AK.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a), art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy można odliczyć wydatki na meble
Odziedziczyłem nieruchomość. Ze środków po jej sprzedaży chcę wyremontować swoje mieszkanie. Zamierzam m.in. wymienić meble kuchenne. Czy tego rodzaju wydatki zaliczane są do celów mieszkaniowych i są podstawą do zwolnienia z podatku?
NIE
Możliwość skorzystania z ulgi w PIT po sprzedaży mieszkania wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Do takich celów zalicza się wydatki poniesione m.in. na remont budynku mieszkalnego. Jednak koszt mebli kuchennych związany jest z wyposażeniem mieszkania i nie może być traktowany na równi z wydatkami remontowymi. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 639/05. Stwierdził on, że umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych. W kwestii wydatków na remont wypowiedział się także dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 9 czerwca 2015 r., nr IBPBII/2/4511-303/15/MM. Wymienia on również np. zakup rolet – jako wydatek niemieszczący się celach mieszkaniowych.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d), art. 21 ust. 1 pkt 131 podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).