Zawieszenie działalności gospodarczej nie daje prawa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem, nawet jeśli przedsiębiorca nie uzyskał żadnych przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Oba wyroki dotyczyły małżonków, którzy wspólnie prowadzili spółkę jawną. W 2012 r. wybrali oni opodatkowanie według stawki liniowej 19 proc. Po kilku miesiącach podjęli jednak uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej na 24 miesiące. Nie uzyskiwali żadnych przychodów z tego tytułu. W związku z tym nie złożyli też w 2013 r. oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z firmy.
Uważali natomiast, że zawieszenie działalności gospodarczej przez cały rok i brak jakichkolwiek przychodów z tego tytułu otwiera im drogę do łącznego opodatkowania, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PIT.
Uważali, że zakaz wprowadzony do art. 6 ust. 8 miał na celu jedynie wyeliminować łączenie przez podatnika dwóch przywilejów: preferencyjnego opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej (według stawki liniowej) oraz wspólnego opodatkowania małżonków. Natomiast zawieszając działalność gospodarczą na cały rok podatkowy, w rzeczywistości wyeliminowali oni jeden z tych przywilejów. Nie ma więc uzasadnienia, żeby pozbawiać ich prawa do drugiego z tych przywilejów – wspólnego opodatkowania małżonków. Tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 8, nie powinno mieć do nich zastosowania – uważali małżonkowie.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja nr IPPB1/415-145/14-2/IF). Stwierdził, że już sam wybór sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c – choćby nawet bez faktycznego ich uzyskania – wyklucza wspólne opodatkowanie.
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej oznacza, że przychody z niej są równe zeru. Nie zmienia to jednak tego, że do przedsiębiorcy nadal ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości wspólnego opodatkowania – stwierdził dyrektor warszawskiej izby.
Rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że skoro wspólnicy dokonali wyboru i weszli w określony reżim podatkowy (opodatkowanie według stawki liniowej 19 proc.), to ma on zastosowanie również na lata przyszłe. Zawieszenie działalności gospodarczej tego nie zmienia – uznał WSA. Orzekł, że wybór takiego reżimu oznacza zastosowanie art. 30c, a to wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, w świetle art. 6 ust. 8 ustawy o PIT. Wyroki są nieprawomocne.
Wspólnie z dzieckiem tak jak z małżonkiem
Ten sam problem dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili na co najmniej rok kalendarzowy działalność gospodarczą i chcieliby rozliczyć się wspólnie z wychowywanym samotnie dzieckiem.
Wprawdzie korzystnie dla nich wypowiedział się 3 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 772/14), ale orzeczenie to zapadło w jednostkowej sprawie, a organy podatkowe pozostają przy odmiennym zdaniu.
Przypomnijmy: WSA orzekł, że osoba samotnie wychowująca dziecko, która zawiesiła działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19 proc. i nie osiągnęła z tej działalności w roku podatkowym żadnego dochodu, może skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT. Wyrok jest prawomocny.
Odnosząc się do niego, Ministerstwo Finansów stwierdziło w odpowiedzi na pytanie DGP, że taki wniosek jest nieuzasadniony. Według resortu sąd nie rozstrzygnął, czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację podatnik może faktycznie skorzystać z możliwości obliczenia podatku w preferencyjny sposób.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2249/14, III SA/Wa 2250/14.