Wspólne rozliczenie małżonków jest korzystnym sposobem rozliczenia z fiskusem zwłaszcza dla osób, które uzyskują wysokie dochody. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z tej formy.

Kto może skorzystać

Ze wspólnego rozliczenia PIT mogą skorzystać osoby, którzy pozostają w związku małżeńskim przez co najmniej jeden rok podatkowy i przez cały rok musi istnieć między nimi wspólność majątkowa. Osoby, które wzięły ślub w 2014 roku ze wspólnego rozliczenia będą mogły skorzystać dopiero w 2016 roku (za 2015).

Ze wspólnego rozliczenia nie mogą więc skorzystać:
• małżonkowie, którzy podpisali intercyzę (która oznacza ustanowienie rozdzielności majątkowej),
sąd orzekł separację pomiędzy małżonkami (znosi ono wspólność majątkową),
• jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony (rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa),
• ogłoszona zostanie upadłość jednego z małżonków (z dniem jej ogłoszenia wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa).Dla kogo korzystne?

Jest to korzystna forma rozliczenia zwłaszcza dla tych, w których występuje duża rozbieżność w dochodach i jedna z osób uzyskuje dochody powyżej 85 528 zł rocznie i musiałaby opodatkować nadwyżkę stawką 32 proc. Przed obliczeniem podatku w ramach wspólnego rozliczenia każde z małżonków może pomniejszyć swój dochód o przysługujące mu ulgi. Problematyczne może być wspólne rozliczenie małżonków w przypadku, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą >>> .

Przykład:
Podatnik zarobił w 2014 roku 100 000 zł, a współmałżonek – 0 zł.
Wariant 1.
Gdy małżonkowie rozliczają się osobno. Podatnik musiałby zapłacić podatek (po zaokrągleniu do pełnych złotych) w wysokości 19 470 zł. W tym od kwoty:
● nieprzekraczającej progu podatkowego: (85 528 zł x 18 proc.) - 556,02 zł (tj. kwota zmniejszająca podatek) = 14 839,02 zł
● stanowiącej nadwyżkę ponad próg podatkowy: (100 000 zł – 85 528 zł) x 32 proc. = 4 631,04 zł
Wariant 2.
Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie podatek (po zaokrągleniu do pełnego złotego) wyniesie 16 888 zł. Oblicza się go w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów, czyli w naszym przykładzie od 50 000 zł [(0 + 100 000 zł)\2]. Wyniesie on 8443,98 [9 000 (50 000 zł x 18 proc.) - 556,02] x 2 = 16887,96 zł. Oznacza to, że dzięki wspólnemu PIT małżonkowie zaoszczędzą 2 582 zł.


Prawo do preferencyjnego opodatkowania mają również ci podatnicy, których małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego jak i po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania. Wspólne rozliczenie będzie możliwe, gdy związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem tego roku i małżonków łączyła w tym czasie, aż do śmierci jednego z nich, wspólność majątkowa. Wówczas na formularzu PIT-37 lub 36 w rubryce 6 trzeba zaznaczyć kwadrat nr 3.