Aby sobie dorobić, przez kilka miesięcy w 2014 roku wynajmowałam jeden pokój w swoim mieszkaniu – pisze pani Joanna. – Przychód był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mam czas na rozliczenie z fiskusem do końca kwietnia – pyta czytelniczka.
Niestety nie. Gdyby pani Joanna, rozpoczynając wynajmowanie mieszkania, wybrała opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych, przychody, koszty, dochód i wpłacone zaliczki musiałaby wykazać w zeznaniu PIT-36 łącznie ze swoimi pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (np. z pracy na etacie). I właśnie to zeznanie składa się do końca kwietnia. Ponieważ jednak pani Joanna korzystała z ryczałtu, przychód i podatek wykazuje w deklaracji PIT-28 z załącznikiem PIT-28/A. Na złożenie tego formularza jest czas do 2 lutego (w tym roku 31, tj. ostatni dzień stycznia przypada w sobotę). W tym samym terminie swoje zeznania muszą złożyć osoby płacące podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) i płacące zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PIT-19A).
Wszystkie wymienione formularze można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu poprzez stronę internetową E-deklaracje.gov.pl. Można je również:
● złożyć w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
● nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej (operator wyznaczony),
● wrzucić do urzędomatu (tj. urządzenia do przyjmowania dokumentów podatkowych), który może być umieszczony nie tylko w urzędzie skarbowym, ale też np. w urzędzie gminy.
Do rozliczeń za 2014 rok ustawodawca przygotował nowe wzory zeznań. PIT-28 w wersji nr 18 został określony w rozporządzaniu ministra finansów z 27 listopada 2014 r. Formularz składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Nie ma znaczenia położenie wynajmowanej nieruchomości. Urząd wskazuje się też w części A formularza – miejsce składania zeznań (w pozycji 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie).
Wypełniając druk PIT-28, warto też pamiętać, że przy najmie prywatnym w poz. 1 tego formularza wpisuje się PESEL. NIP wpisują tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Same osiągnięte przychody ujmuje się w pozycji 34. Do tej kwoty nie wlicza się ponoszonych przez najemcę opłat (np. za media lub czynsz) związanych z przedmiotem najmu, jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich regulowania. Nie można natomiast go pomniejszać o poniesione koszty, jak np. nakłady na remont mieszkania, na jego urządzenie (np. meble, sprzęt RTV i AGD), wydatki na ubezpieczenie, zapłacony podatek od nieruchomości.
Należy też pamiętać, że za 2014 rok rozlicza się tylko kwoty faktycznie otrzymane. Jeśli np. lokator zapłacił za listopad i grudzień 2014 r. dopiero w styczniu 2015 r., to właściciel zapłaci podatek w rozliczeniu za 2015 r.
Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń.
Przychód uzyskany z najmu można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne. Od podatku można odjąć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym należy pamiętać, że nie można już odliczyć ich w innych zeznaniach. Tak samo jest np. w przypadku darowizn, wydatków rehabilitacyjnych (zgodnie z przepisami o uldze rehabilitacyjnej). Podatnik rozliczający przychody z najmu w formie ryczałtu może bowiem skorzystać z prawie wszystkich odliczeń przewidzianych w ustawie o PIT. Nie może jedynie skorzystać z ulgi na dzieci i ulgi na nowe technologie.
Osoba rozliczająca się ryczałtem może też przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W części M znajduje się pozycja „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W tym miejscu trzeba podać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania (podlega ona zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Opcjonalnie można podać także cel szczegółowy darowizny. Pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku (część N) „Informacje uzupełniające”. Jednak należy pamiętać, że ostateczną decyzję o tym, na co organizacja wyda pozyskane środki, podejmuje ona sama – nawet gdy cel został wskazany przez podatnika. Warto też pamiętać, że na moment przekazywania środków przez naczelnika urzędu skarbowego (od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym) organizacja pożytku publicznego nie będzie widniała w wykazie, organ podatkowy odstąpi od przekazania środków zadeklarowanych przez podatnika. Te po prostu zostaną w budżecie.
Uwaga
Koniecznie trzeba pamiętać o podpisie pod zeznaniem. Jego brak to częsty błąd, a bez tego elementu zeznanie podatkowe jest nieważne. Jeżeli ktoś zapomni go złożyć, urząd skarbowy wezwie go do uzupełnienia. Można też samodzielnie naprawić błąd – w urzędzie lub powtórnie składając zeznanie, oczywiście już z podpisem
Zeznania dla wynajmujących i pracujących
Każdy, kto osiągnął w 2014 r. przychody z najmu (dla których wybrał formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) i otrzymywał wynagrodzenie z pracy, do 2 lutego 2015 r. składa do urzędu skarbowego PIT-28, w którym rozlicza przychody z najmu, a do 30 kwietnia 2015 r. PIT-37.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1a, art. 9, art. 21 ust. 1j pkt 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 1672).