Podatnik, który spóźnił się ze złożeniem deklaracji powinien zrobić to jak najszybciej, nie czekając na wezwanie z urzędu skarbowego o wezwanie wyjaśnień. Także zeznanie złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia. Jednak za opóźnienie podatnikowi grożą konsekwencje karnoskarbowe. 

Do kiedy trzeba złożyć PIT 2014>>

Wysokość grzywny za opóźnienie ze złożeniem PIT zależy od tego, ile wynosiła niezapłacona kwota podatku. Jeśli nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, będzie to wykroczenie i podatnika ukara sam urząd skarbowy. Jednak gdy niezapłacona suma przekroczy tą kwotę, zostanie to potraktowane jako przestępstwo karno skarbowe, a karę grzywny wyznaczy już sąd.

Jak złożyć czynny żal

Kary można w ogóle uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Sama zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia sprawcy od odpowiedzialności.

Złożenie czynnego żalu sprawia, że podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Czynny żal najlepiej złożyć na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego listem poleconym lub złożyć osobiście w okienku. Możliwie jest także wyrażenie go ustnie do protokołu. Niezależnie w jaki sposób podatnik składa czynny żal, musi podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli opisać dokładnie, na czym polega przewinienie i ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego.

Korekta PIT i czynny żal uchronią podatnika przed karą>>

Ponadto wyrażając czynny żal, trzeba naprawić skutki: złożyć poprawne zeznanie i uregulować niezapłacone podatki z odsetkami za zwłokę.

Kiedy czynny żal jest nieskuteczny

Jednak czynny żal nie zawsze uwalnia podatnika od konsekwencji karnoskarbowych. Jest on nieskuteczny, jeśli został złożony:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Nie może też powołać się na czynny osoba, która:

  • kierowała wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
  • wykorzystała uzależnienie innej osoby od siebie, poleciła jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
  • zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierowała, chyba że czynny żal został dokonany ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
  • nakłaniała inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)