Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem rocznego PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Kłopotów można jednak uniknąć, składając do urzędu skarbowego czynny żal.

Podatnik, który spóźnił się ze złożeniem deklaracji powinien zrobić to jak najszybciej, nie czekając na wezwanie z urzędu skarbowego o wezwanie wyjaśnień. Także zeznanie złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia. Jednak za opóźnienie podatnikowi grożą konsekwencje karnoskarbowe.

Do kiedy trzeba złożyć PIT 2014>>

Wysokość grzywny za opóźnienie ze złożeniem PIT zależy od tego, ile wynosiła niezapłacona kwota podatku. Jeśli nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, będzie to wykroczenie i podatnika ukara sam urząd skarbowy. Jednak gdy niezapłacona suma przekroczy tą kwotę, zostanie to potraktowane jako przestępstwo karno skarbowe, a karę grzywny wyznaczy już sąd.

Jak złożyć czynny żal

Kary można w ogóle uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Sama zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia sprawcy od odpowiedzialności.
Złożenie czynnego żalu sprawia, że podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
Czynny żal najlepiej złożyć na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego listem poleconym lub złożyć osobiście w okienku. Możliwie jest także wyrażenie go ustnie do protokołu. Niezależnie w jaki sposób podatnik składa czynny żal, musi podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli opisać dokładnie, na czym polega przewinienie i ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego.

Korekta PIT i czynny żal uchronią podatnika przed karą>>

Ponadto wyrażając czynny żal, trzeba naprawić skutki: złożyć poprawne zeznanie i uregulować niezapłacone podatki z odsetkami za zwłokę.

Kiedy czynny żal jest nieskuteczny

Jednak czynny żal nie zawsze uwalnia podatnika od konsekwencji karnoskarbowych. Jest on nieskuteczny, jeśli został złożony:
  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Nie może też powołać się na czynny osoba, która:

  • kierowała wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
  • wykorzystała uzależnienie innej osoby od siebie, poleciła jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
  • zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierowała, chyba że czynny żal został dokonany ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
  • nakłaniała inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)