Spadkobierca nie ma przychodu, gdy – w zamian za spłatę – zrzeknie się praw do odziedziczonego udziału w nieruchomości. I to nawet wtedy, gdy do spłaty dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia spadku.
Tę korzystną dla spadkobierców wykładnię potwierdzają najnowsze interpretacje izb skarbowych.
Chodzi o sytuację, gdy spadkobiercy dziedziczą wspólnie np. nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Kodeks cywilny daje im możliwość zniesienia współwłasności, w drodze umowy działu spadku. W takiej sytuacji jeden spadkobierca spłaca drugiego, a w zamian przejmuje rzecz na własność.
Wcześniej niektóre organy podatkowe oraz sądy administracyjne uważały, że z tego powodu spłacany spadkobierca uzyskuje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do niej (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Obecnie jednak fiskus prezentuje pogląd, że spłata udziału nie daje dodatkowego przysporzenia, ponieważ w miejsce udziału w spadku spadkobierca otrzymuje gotówkę. Ważne jest tylko – według organów – aby spłata nie przekroczyła wartości udziału spadkowego, przysługującego spadkobiercy.
Przykładem takiej wykładni są interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z 17 kwietnia 2015 r. (nr IBPBII/2/4511-85/15/ŁCz), z 27 marca br. (nr IBPBII/2/415-1169/14/MW) i z 9 stycznia br. (nr IBPBII/2/415-892/14/MM).
Ta korzystna wykładnia pojawiła się już w ubiegłym roku, m. in. w interpretacjach dyrektora IS w Warszawie (interpretacja nr IPPB1/415-1119/14-5/KS) i IS w Poznaniu (nr ILPB2/415-374/14-2/WM).
W zeszłym roku zapadały też jednak niekorzystne wyroki w tej sprawie. Przykładem są orzeczenia z 4 grudnia 2014 r.: jeden Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 3034/12), drugi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I SA/Łd 701/14).