PIT-11 to informacja o dochodach osiągniętych w 2020 r. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (np. pracodawcy) sporządza taki formularz dla każdej osoby fizycznej, której w 2020 wypłacał wynagrodzenie m.in. z tytułu:

  • stosunku pracy i stosunków pokrewnych;
  • umów zlecenia;
  • umów o dzieło;
  • praw autorskich i pokrewnych.

Obowiązek sporządzenia PIT-11 mają też niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Reklama

Dane z PIT-11 posłużą następnie podatnikowi do sporządzenia swojego zeznania rocznego PIT, które należy złożyć do 30 kwietnia 2021.

PIT-11 – kiedy mija termin

Reklama

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT-11 należy wysłać do urzędu skarbowego do końca stycznia, zaś podatnikowi (czyli np. pracownikowi) – do końca lutego. Ordynacja podatkowa stanowi jednak, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień wolny od pracy, czas na spełnienie danego obowiązku przedłuża się na najbliższy dzień roboczy. W 2021 r. i w styczniu, i w lutym ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę. Dlatego PIT-11 można wysłać do urzędu skarbowego do 1 lutego 2021 r., a do podatnika do 1 marca 2021 r.

Pracodawcy musza pamiętać, że formularz do skarbówki można wysłać wyłącznie elektronicznie. Pracownikowi PIT-11 można wręczyć zaś osobiście, wysłać pocztą, a także dostarczyć za pomocą przyjętych w firmie środków komunikacji elektronicznej (chodzi np. o korporacyjny intranet). Organy skarbowe zwracają jednak uwagę, że ten ostatni sposób dostarczenia informacji wymaga zgody pracownika.

PIT-11 – którą wersję wybrać?

Pewnym kłopotem może być wybór właściwej wersji PIT-11. Ministerialna strona z drukami formularzy domyślnie wskazuje wersję 26 (https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-11), jest jednak dostępna także nowsza wersja 27.

Wyjaśnienie znajdziemy w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika z niego, że PIT-11 w wersji 27 ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiąganych od dnia 1 stycznia 2021 r. Wysyłając teraz informację o dochodach osiągniętych w roku 2020, należy więc wybrać wersję 26.

Nie tylko PIT-11

Koniec stycznia – w 2021 r. wyjątkowo 1 lutego - to dla płatników również termin na przesłanie do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej:

  • deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
  • deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
  • informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R) należy wysłać urzędowi skarbowemu do 1 lutego, zaś podatnikowi do 1 marca.

Informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w rzeczypospolitej polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1 / IFT-1R) trzeba zaś wysłać do skarbówki do 1 marca.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego

Pytania płatników dotyczyły też tego, gdzie wysłać formularz, jeśli 1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość ich urzędu skarbowego. Na stronie podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów odpowiada: „Deklaracje PIT-11 za 2020 rok należy złożyć tak jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia”.

PIT-11 a ulga dla młodych

Pewne trudności może sprawić rozliczanie PIT-11 dla pracownika, któremu przysługiwała ulga dla młodych. Dla ułatwienia warto zadać sobie pytanie: czy płatnik wpłacał zaliczki na poczet podatku takiego podatnika, czy nie?

Co do zasady przychody podatnika do osiągnięcia przez niego 26. roku życia z tytułu umów o pracę (lub pokrewnych) oraz umów zleceń są zwolnione z podatku dochodowego, nie ma więc potrzeby, by pracodawca odprowadzała od nich zaliczki. Takie przychody zwolnione z podatku w PIT-11 wykazuje się w części G.

Może się jednak zdarzyć, że młody podatnik:

  • oświadczył, że rezygnuje ze stosowania w trakcie roku zwolnienia od podatku;
  • w trakcie 2020 r. ukończył 26 lat i tym samym stracił prawo do dalszego korzystania z ulgi;
  • w trakcie 2020 r. przekroczył limit przychodów 85 528 zł i tym samym stracił prawo do dalszego korzystania z ulgi.

Po wystąpieniu którejś z tych sytuacji, pracodawca powinien już zaliczki wpłacać. Dochody zwolnione z podatku nadal rozpisuje w części G (do limitu 85 528 zł), zaś przychody, od których zaliczki pobrał, rozpisuje w części E. Przy czym w części E wiersz 2 (w przypadku umowy o pracę) lub wiersz 6 (w przypadku umowy zlecenia) wykazuje się przychody, jakie młody podatnik osiągnął po rezygnacji z korzystania z ulgi w trakcie roku lub po przekroczeniu limitu 85 528 zł. Przychody uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia należy zaś rozpisać w części E tak jak przychody każdego innego pracownika: w wierszu 1 (w przypadku umowy o pracę) lub w wierszu 5 (w przypadku umowy zlecenia).