Ulga prorodzinna, zwana też ulgą na dzieci, pozwala rodzicom lub opiekunom pomniejszyć swój podatek w rozliczeniu PIT. Jej wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci. Ulga przysługuje już na pierwsze dziecko pod warunkiem, że rodzice lub opiekunowie nie przekroczyli limitu dochodów.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko w 2021 r.?

- rodzic (rodzice) wykonujący w zeszłym roku władzę rodzicielską (same sporadyczne kontakty z dzieckiem i płacenie alimentów to za mało);

- opiekun prawny, jeśli dziecko w 2020 r. mieszkało wraz z nim;

- rodzic zastępczy, pełniący tę funkcję na mocy orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.

Na które dzieci przysługuje ulga podatkowa?

- na każde dziecko małoletnie (tj. do ukończenia 18 lat);

- na każde dziecko, nawet dorosłe, które w 2020 r. otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

- na każde dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli nadal się uczy lub studiuje, a jego dochody (w przypadku korzystania z ulgi dla młodych: przychody) za 2020 r. nie przekroczyły 3089 zł;

Ulga prorodzinna a limit zarobków

Limit obowiązuje jedynie podatnika, który w zeszłym roku wychowywał tylko jedno dziecko. Jeśli może skorzystać z ulgi na dwoje lub więcej dzieci, limity go nie obowiązują – nie ma więc znaczenia, ile zarobił w 2020 r.
Podatnik wychowujący jedno dziecko może skorzystać z ulgi, jeśli jego dochód za zeszły rok nie przekroczył:

- 112 tys. zł (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka) w sytuacji, gdy podatnik przez cały rok pozostawał w związku małżeńskim.

- 112 tys. zł w sytuacji, gdy podatnik wychowuje dziecko samotnie;

- 56 tys. zł gdy podatnik nie pozostawał w 2020 r. w związku małżeńskim, również przez część roku. Limit 56 tys. zł obowiązuje również, jeśli małżonkowie są w separacji, jeden z nich został pozbawiony prawa rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dochód na potrzeby skorzystania z ulgi prorodzinnej liczy się w następujący sposób: do dochodu opodatkowanego według skali podatkowej (a więc np. z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) należy dodać ewentualny dochód z kapitałów pieniężnych (np. ze sprzedaży papierów wartościowych), a także ewentualny dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo. Od wyniku odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość ulgi na dziecko w 2021 r.

Wysokość ulgi przy rozliczaniu PIT za 2020 r. wynosi:

- 92,67 zł miesięcznie na 1. dziecko;

- 92,67 zł miesięcznie na 2. dziecko;

- 166,67 zł miesięcznie na 3. dziecko;

- 225 zł miesięcznie na 4. i każde kolejne dziecko.

Kwota ulgi dotyczy obojga rodziców lub opiekunów łącznie. Jeśli rozliczają PIT osobno, mogą podzielić ją w dowolnych proporcjach, np. po połowie.

Ulgę przysługuje za każdy, nawet niepełny miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Przykład 1
Rodzice, którzy przez cały 2020 rok wychowywali jedno dziecko i nie przekroczyli limitu dochodów, odliczą 92,67 zł x 12 = 1 112,04 zł.
Przykład 2
Rodzina z trojgiem dzieci odliczy maksymalnie 92,67 x 12 = 1112,04 zł (na pierwsze dziecko) plus 92,67 x 12 = 1112,04 zł (na drugie dziecko) plus 166,67 zł x 12 = 2000,04 zł (na trzecie dziecko), a więc łącznie na troje dzieci 4224,12 zł.
Przykład 3
Jeśli pierwsze dziecko w rodzinie przyszło na świat w listopadzie 2020 r., a rodzice nie przekroczyli limitu dochodów, odliczą od podatku 92,67 zł za listopad i 92,67 za grudzień, co razem daje 185,34 zł.

W przypadku dzieci dorosłych, ale kontynuujących naukę, ulga przysługuje także przez miesiące wakacyjne. Dotyczy to także maturzystów. W sytuacji, gdy student obronił licencjat, ale nie kontynuuje nauki na studiach magisterskich, ulga przysługuje do października włącznie, a więc za 10 miesięcy. Jeśli dziecko w 2020 roku osiągnęło pełnoletniość i nie kontynuowało nauki, preferencja przysługuje też za miesiąc, w którym obchodziło 18. urodziny.

Przy tych wyliczeniach bierze się pod uwagę tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Przykład 4
Podatnicy mają pięcioro dzieci, najstarsze z nich jest już dorosłe, ukończyło studia i samo się utrzymuje. Przy obliczeniach wezmą pod uwagę tylko czworo dzieci.
Przykład 5
Podatnicy mają pięcioro dzieci, najstarsze z nich w październiku ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki. Za okres styczeń-październik ulga przysługuje na pięcioro dzieci, za okres listopad-grudzień na czworo dzieci.

Jak skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulgę wykazuje się podczas składania zeznania rocznego PIT za 2020 r. Stosowną kwotę należy odliczyć na formularzu PIT-36 lub PIT-37, zaś dane dzieci podać w załączniku PIT/O.

Najczęściej wykazanie ulgi na dzieci spowoduje powstanie nadpłaty podatku. Urząd skarbowy przyśle jej zwrot w ciągu 45 dni (w przypadku rozliczenia PIT przez internet) lub trzech miesięcy (w przypadku rozliczenia PIT w tradycyjny sposób).

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, którzy osiągają wyłącznie dochody opodatkowane liniowo, ryczałtem lub w formie karty podatkowej. Nie ma wiec możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej na formularzach PIT-36L czy PIT-28.