Brak podpisu, zła kolejność małżonków, niewskazanie celu złożenia formularza PIT, wpisanie adresu zameldowania zamiast adresu zamieszkania - to najczęstsze błędy popełniane przez podatników rozliczających się z fiskusem. Urzędnicy nie mają prawa sami poprawić żadnego z tych błędów - a to oznacza, że nawet błaha pomyłka będzie skutkowała wezwaniem podatnika do urzędu skarbowego.

Dla tych wszystkich, którzy nie złożyli jeszcze swojego zeznania podatkowego, Ministerstwo Finansów przygotowało poradnik, w którym opisuje błędy najczęściej popełniane w zeznaniach podatkowych. Warto się z nim zapoznać, bo nawet z pozoru błahy błąd w formularzu PIT będzie skutkował wezwaniem podatnika do urzędu skarbowego w celu korekty zeznania. Oto błędy najczęściej popełniane przez podatników rozliczających się z fiskusem:

Brak podpisu podatnika

Zeznanie podatkowe to dokument, który musi być podpisany. Brak podpisu sprawia, że złożenie zeznania nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, w zeznaniu podatkowym muszą znaleźć się podpisy obojga (zeznanie może być podpisane przez jednego z małżonków tylko w sytuacji, w której małżonek upoważnił drugiego małżonka do podpisania zeznania w jego imieniu).

Błędny identyfikator podatkowy

Wielu podatników zamiast własnego NIP (lub numeru PESEL dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących płatnikami VAT) wpisuje w formularzu podatkowym Numer Identyfikacji Podatkowej swojego pracodawcy. Błąd ten jest prawdopodobnie skutkiem tego, że np. w formularzu PIT-11, wydawanego przez pracodawcę pracownikowi w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika.

Zła kolejność małżonków

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego przez małżeństwo trzeba pamiętać o przyjętej kolejności podawania informacji dotyczących małżonków. W części B1 formularza zeznania podatkowego wpisywany jest „podatnik”, a w części B2 jego „małżonek” - i zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać dane liczbowe dotyczące uzyskanych przychodów i dochodów w kolejnych częściach formularza.

Stosowanie nieaktualnych druków

Ważną rzeczą jest, by w danym roku rozliczać się na obowiązujących formularzach. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy w puste kratki informację, za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać, że formularze co roku się zmieniają i nie można ich „wziąć na zapas”.

Niewłaściwe adresy

Wypełniając zeznanie roczne, należy wpisać aktualny adres zamieszkania a nie zameldowania. W związku z tym zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Obecnie zeznanie podatkowe jest jednym z dokumentów, na podstawie których dokonywana jest aktualizacja adresu miejsca zamieszkania.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza

Podatnik musi pamiętać o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę „złożenie zeznania”. Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę „korekta zeznania” dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta.

Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O) w przypadku korzystania z odliczeń

Podatnik korzystający z odliczeń powinien razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w zeznaniu jaki załącznik (lub jakie załączniki) składa.

Nieuwaga przy przenoszeniu danych

Wypełniając zeznanie podatkowe należy pamiętać o zachowaniu szczególnej uwagi przy przenoszeniu kwot z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40 i PIT-40A podatnik przenosi kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok daje dużą rozbieżność w wysokości tych kwot.

Nieuwaga przy przenoszeniu kwoty ulgi mieszkaniowej

Jeśli podatnik kontynuuje odliczenia z tytułu tzw. ulgi mieszkaniowej, to poza złożeniem załącznika PIT/D musi prawidłowo przenieść kwotę ulgi do realizacji na lata następne z zeznania podatkowego złożonego rok wcześniej.

Brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku oraz podatku należnego

Zarówno podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny należy zaokrąglić do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych).

Sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek

Zdarza się, że sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O które są następnie odliczane w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 od podatku, przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. W takim przypadku nie należy wpisywać pełnej kwoty odliczeń a jedynie kwotę nie przekraczającą należnego podatku.

Odliczenia przewyższają dochód

Jeżeli wydatki podlegające odliczeniu od dochodu przewyższają nasz dochód, to zarówno w załączniku PIT/O i we właściwej rubryce zeznania wpisujemy jedynie kwotę równą wysokości dochodu. Ponadto należy pamiętać, że prawo do odliczeń od dochodu mają tylko podatnicy uzyskujący dochód.

Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa

Nie każdy podatnik ma prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie). Dzieje się tak nawet w sytuacji zawieszenia działalności. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację lub zawarli oni umowę wyłączającą wspólność majątkową.

Nieprawidłowo ustalony dochód

Zdarza się, że dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodu a kosztami ich uzyskania. Taki błąd popełniają najczęściej osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość wynikającą z otrzymanych informacji PIT-11 oraz błędnie ustaliły wysokość kosztów uzyskania przychodów - a co za tym idzie również wysokość dochodu.

Brak rozliczenia się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski

Osoby zamieszkujące terytorium RP podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Obowiązek składania zeznań i sposób obliczania podatku realizowany jest z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z poszczególnymi państwami.

Nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy

Najczęściej dotyczy przypadków błędnego zastosowania obowiązującej skali podatkowej. Ponadto należy pamiętać o kwocie wolnej od podatku oraz o podzieleniu dochodu na połowę przy obliczaniu podatku w zeznaniu wspólnym małżonków a następnie pomożeniu podatku przez dwa.

Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP

Osoba, która chce przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego musi przekazywaną kwotę zaokrąglić do 10 groszy i wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, umieszczonej w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.