Prowadzę działalność gospodarczą. W zeznaniu za 2013 r. rozliczyłam się wspólnie z mężem, który jest rolnikiem (ubezpieczonym w KRUS) i nie osiąga żadnego dochodu opodatkowanego PIT. Na skutek wspólnego rozliczenia okazało się, że miałam nadwyżkę podatku. Urząd zwrócił ją jednak na konto męża, a nie na moje, mimo że to mój numer rachunku był zgłoszony w urzędzie. Czy urząd ma wybór, na czyje konto zwrócić podatek?
W art. 77b ordynacji podatkowej przewidziano dwie formy zwrotu nadpłaty:
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika,
2) w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego.
Dyspozycję co do formy zwrotu nadpłaty najlepiej zamieścić w zeznaniu rocznym – w rubryce przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających. Natomiast nie można podać w zeznaniu rocznym numeru rachunku bankowego, na który urząd skarbowy ma przekazać nadpłacony podatek, wynikający z rozliczenia rocznego. W tym celu trzeba wypełnić oddzielny formularz (ZAP-3, NIP-7 albo CEIDG-1), ale tylko wtedy, gdy informacje o osobistym rachunku bankowym podawane są po raz pierwszy albo wymagają aktualizacji. Formularze te nie stanowią załączników do zeznań.
Priorytetem dla urzędu skarbowego w sprawie zwrotu nadpłaty jest dyspozycja samego podatnika.
Jeśli w zeznaniu nie ma informacji o sposobie zwrotu nadpłaty, wówczas urząd podejmuje decyzję o wyborze konta bankowego, które zostało skutecznie wskazane jako rachunek do zwrotu nadpłaty. Praktyka dowodzi, że wybierany jest ostatnio zgłoszony rachunek osobisty, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest strona. Prawdopodobnie taka właśnie sytuacja miała miejsce w sprawie opisywanej przez czytelniczkę – zwrot przekazano na zgłoszony w urzędzie skarbowym prywatny rachunek bankowy męża. Skoro urząd zwrócił nadpłatę na ten właśnie rachunek, to musiał być on wcześniej z jakiegoś powodu zgłoszony, zapewne przy zupełnie innej okazji. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, nie znając szczegółów sprawy.
Dopiero w razie braku zgłoszenia rachunku osobistego lub jego likwidacji zwrot jest dokonywany na rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Należy podkreślić, że wspólne rozliczenie małżonków powoduje, że mają oni równe prawa do zwrotu przysługującej im nadpłaty i nie ma znaczenia, czy zwrot będzie dokonany na rachunek męża, czy żony, ponieważ rachunki obojga małżonków są tak samo ważne do zwrotu nadpłaty.

Teresa Kozina, kierownik referatu czynności Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach