Mimo że ulgi uczniowskiej już nie ma, nadal mogą z niej korzystać m.in. spadkobiercy. Pod warunkiem, że kontynuują działalność gospodarczą po zmarłym podatniku.
Nie można jednak domagać się jej zwrotu, a jedynie kontynuować odliczenia. Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24701/14).
Chodzi o ulgę z tytułu wyszkolenia uczniów, zlikwidowaną 1 stycznia 2004 r. Przysługiwała ona osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej (z wyjątkiem partnerskiej), uprawnionym do szkolenia uczniów i zatrudniającym pracowników w celu przygotowania zawodowego. Można było z niej korzystać także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów był przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą. Ulgę można było odliczyć od podatku obliczonego według skali, od ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Wysokość preferencji ustalał organ podatkowy w decyzji. Ulga uczniowska mogła być stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o jej przyznaniu. Podatnicy, którzy nabyli do niej prawo przed 2004 r. i nie wykorzystali przyznanej im kwoty w całości, mogą kontynuować odliczenia.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że podatnik, któremu przyznano ulgę uczniowską, nabywał prawo do jej całkowitego wykorzystania także w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. W takiej sytuacji można obniżyć podatek dochodowy obliczony od dochodów z innych źródeł opodatkowanych skalą, w tym od emerytury albo ryczałtu od przychodów z najmu. Nie można natomiast domagać się bezpośredniej wypłaty środków pieniężnych odpowiadających kwocie przyznanej ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.
Resort wyjaśnił też wątpliwości dotyczące dziedziczenia ulgi uczniowskiej. Ponieważ mogli z niej korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, to prawo do odliczenia mają tylko spadkobiercy podatnika, którzy kontynuują po jego śmierci prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek (o ile spadkodawca nabył przed śmiercią prawo do ulgi). Potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyroki WSA w Poznaniu: z 14 października 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 610/09) oraz z 11 września 2008 r. (sygn. akt I SA/Po 602/08).
Interpelacja Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 24701/14.