Podatnik miał w 2013 r. przychody z jednego stosunku pracy. Od stycznia do czerwca mieszkał w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. W lipcu przeprowadził się do innego miasta. Złożył pracodawcy oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania. Od lipca do końca grudnia ponosił wydatki na dojazd do pracy, udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Miesięcznie przekroczyły one zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 (139,06 zł), ale nie były wyższe od limitu rocznego 1668,72 zł. Czy w zeznaniu rocznym może ująć koszty za okres styczeń–czerwiec w wysokości 111,25 zł miesięcznie oraz faktycznie poniesione wydatki na zakup biletów za okres lipiec–grudzień?
Jeżeli roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, to w rocznym rozliczeniu podatku można je przyjąć w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem wydatki na zakup biletów nie przekroczyły rocznego limitu kosztów (tj. kwoty 1668,72 zł), nie ma podstaw do wykazania ich w zeznaniu rocznym. W związku z tym w zeznaniu należy wykazać koszty uzyskania przychodów: za okres styczeń–czerwiec w wysokości 111,25 zł miesięcznie, a za okres lipiec–grudzień w wysokości 139,06 zł miesięcznie, przy czym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1668,72 zł.
Przez cały 2013 r. podatnik świadczył pracę na rzecz jednego pracodawcy. Miejsce pracy znajdowało się w miejscowości zamieszkania. W 2012 r. podatnik był zatrudniony w innym zakładzie pracy, którego siedziba znajdowała się poza miejscem zamieszkania. Z byłego zakładu pracy otrzymał w 2013 r. zaległe wynagrodzenie. Były pracodawca zastosował podwyższone koszty uzyskania przychodu. Jakie koszty podatnik może wykazać w zeznaniu rocznym składanym za 2013 r.?
Gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy, zastosowanie ma art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. Wynika z niego, że o możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu decyduje spełnienie równocześnie następujących warunków:
miejsce zamieszkania podatnika (pracownika), bez względu na to, czy ma charakter stały, czy czasowy, znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
pracodawca nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu do pracy,
pracownik złoży oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.
Z uwagi na to, że w 2013 r. podatnik otrzymał przychody z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, w zeznaniu rocznym może uwzględnić również koszty w odniesieniu do zaległego wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę. Zatem w zeznaniu składanym za 2013 r. należy uwzględnić koszty uzyskania przychodów na podstawie otrzymanych informacji PIT-11, przy czym nie mogą one przekroczyć limitu 2502,56 zł.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, ust. 11, ust. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).