Komu i kiedy przysługują ulgi w PIT? Preferencje przysługują osobom wychowującym dzieci, opłacającym internet, niepełnosprawnym i honorowym krwiodawcom. W większości przypadków konieczne jest udokumentowanie wydatków.

Czy można odliczyć wydatki na dojazdy na zabiegi

Podatnik z orzeczoną umiarkowaną grupą inwalidztwa dojeżdżał w zeszłym roku na zabiegi lecznicze. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć wydatki na benzynę?
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać m.in. podatnicy, którzy mają orzeczoną grupę inwalidztwa. Dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne to jeden z wydatków, który można odliczyć od dochodu. Maksymalna kwota odliczenia w takim przypadku wynosi 2280 zł rocznie. Podatnik poza orzeczoną grupą inwalidztwa musi być jednak właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (istotny jest wpis w dowodzie rejestracyjnym). Mało tego, zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne musi mu zalecić lekarz.
Wydatki na dojazdy można odliczyć od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Jak wynika z ustawy o PIT, w przypadku wydatków na dojazdy na zabiegi nie ma konieczności posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Warto również zbierać np. rachunki za paliwo.
Podatnik, który spełnił powyższe warunki, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i rozliczyć ją w załączniku PIT-O do zeznania rocznego PIT.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7 pkt 14, art. 26 ust. 7b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy jest ulga na dziecko urodzone w ciągu roku

Podatnicy wzięli ślub w maju 2012 r., a w lipcu urodziło im się dziecko. Czy mogą skorzystać z preferencji prorodzinnej?
Do ulgi na dziecko mają prawo osoby, które w roku podatkowym wykonywały władzę rodzicielską, były opiekunami prawnymi (w tym przypadku tylko jeśli dziecko z nimi mieszkało) lub pełniły funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc, w którym spełniały te warunki. Miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł i odliczamy ją od podatku. Rocznie maksymalnie możemy odliczyć 1112,04 zł. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez siebie ustalonej.
Nie ma więc znaczenia, kiedy rodzice wzięli ślub. Istotne jest to, kiedy urodziło im się dziecko. Skoro nastąpiło to w lipcu, to już od tego miesiąca mają prawo do ulgi. W praktyce więc odliczą sobie ulgę za sześć miesięcy (od lipca do grudnia).
Wymóg, aby mąż i żona pozostawali przez cały rok w związku małżeńskim oraz aby istniała przez ten okres wspólność majątkowa, dotyczy wspólnego rozliczenia małżonków. Nie należy mylić jednak tej preferencji z ulgą na dzieci. Są to dwie różne regulacje i w każdej z nich obowiązują odmienne zasady.
Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy przysługuje odliczenie na dorosłego syna

Matka rozliczając się z fiskusem za 2012 r., chciałaby skorzystać z ulgi na dziecko. Problem w tym, że jej syn jest już dorosły, ma 20 lat. Nie zarabia jednak żadnych pieniędzy, ponieważ studiuje. Czy będzie mogła skorzystać z preferencji?
Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko w przypadku małoletnich dzieci. Mogą z niej skorzystać także rodzice osób dorosłych, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia. Warunkiem jest, aby dzieci się uczyły, a ich dochód nie przekroczył w ciągu całego roku 3089 zł.
Z ulgi mogą też skorzystać osoby, których dorosłe dzieci dostawały świadczenia związane z niepełnosprawnością, a więc zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W tej sytuacji wiek dziecka ani to, czy się uczy, w ogóle nie ma znaczenia.
Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy córka może mieć duży dochód z pracy

Rodzice studentki chcieliby odliczyć ulgę na dziecko. Córka zarobiła jednak w 2012 r. ponad 5 tys. zł. Czy takie dochody pozwalają rodzicom skorzystać z ulgi podatkowej?
Limit zarobków, których nie może przekroczyć dziecko w danym roku, wynosi 3089 zł. Przy czym dochód jest rozumiany szeroko – nie tylko jako wynagrodzenie za pracę, ale również np. zysk ze sprzedaży akcji. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Limitu nie obniżą natomiast składki na ubezpieczenia społeczne.
Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy można odliczyć wydatki na internet

Podatnik w zeszłym roku korzystał w domu z internetu. Na jednym rachunku była jednak kwota łączna za internet i telefon. Czy jeśli uzyska od operatora oświadczenie, ile wyniosły wydatki na internet, będzie mógł skorzystać z ulgi?
Ulga internetowa uprawnia do odliczenia od dochodu maksymalnie 760 zł wydanych na ten cel. Rozliczamy ją w załączniku PIT-O do zeznania rocznego. Wydatki trzeba jednak udokumentować. Może to być faktura, ale również każdy inny dowód, z którego będzie wynikać, kto jest dostawcą, kto nabywcą i jaka była kwota wydatków na internet. Jeśli takie informacje nie znajdą się w dokumencie, to podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi. Rozwiązaniem może być więc uzyskanie od dostawcy internetu, który sprzedaje podatnikowi również inne usługi (np. telefon), oświadczenia na piśmie, z którego będzie wynikać kwota wydatków na sieć. Co ważne, odliczyć możemy tylko tyle, ile naprawdę wydaliśmy na to medium. Jeśli podatnik wydał 600 zł, to może odpisać jedynie tę kwotę. Jeśli natomiast przekroczył limit, bo internet kosztował go w ciągu roku np. 850 zł, to odliczy jedynie 760 zł.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy od krwi będzie ulga bez limitu

Podatnik jest honorowym krwiodawcą. Czy będzie mógł skorzystać z ulgi bez względu na to, ile krwi przekazał?
Ulga na krew jest w praktyce darowizną, którą honorowi dawcy mogą odliczyć od dochodu. Wykazuje się ją w załączniku PIT-O do zeznania rocznego. Należy w nim podać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Kwotę do odliczenia oblicza się, mnożąc ilość oddanej bezpłatnie krwi lub osocza przez ekwiwalent pieniężny, który wynosi 130 zł za 1 litr krwi lub osocza. Obowiązują jednak limity. Ustawodawca założył, że mężczyznom ulga przysługuje maksymalnie do 2,7 litra oddanej krwi w ciągu roku, a kobietom – do 1,8 litra. Oznacza to, że panowie mogą odliczyć maksymalnie 351 zł, a panie – 234 zł. W przypadku osocza przekazać można nawet 25 litrów (bez względu na płeć), co oznacza że limit odliczenia wyniesie w tym przypadku 3250 zł. Podatnicy mogą przekazać zarówno krew jak i osocze. Trzeba jednak pamiętać, że kwoty te nie mogą przekraczyć 6 proc. dochodu podatnika.
Honorowi krwiodawcy, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą uzyskać zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Powinni się po nie zwrócić do uprawnionej jednostki (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa).
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy załącznik można przesłać przez internet

Podatnik chciałby skorzystać z przysługującej mu ulgi na dziecko. Musi więc wypełnić załącznik PIT-O. Czy może go wysłać razem z zeznaniem rocznym drogą elektroniczną?
Osoby rozliczające się z fiskusem za 2012 r. mogą przesyłać zeznania roczne PIT przez internet. Załącznik PIT-O jest dodatkowym formularzem, którego nie można wysłać niezależnie od druku zeznania rocznego. W praktyce trzeba więc zaznaczyć w odpowiednim miejscu np. PIT-37, że składamy również załącznik PIT-O. Po wpisaniu liczby załączników, które podatnik chce wypełnić, automatycznie pojawi się formularz załącznika.
Zeznanie roczne wraz z załącznikiem trzeba podpisać. Podatnicy składający e-PIT mogą to zrobić, stosując dane autoryzujące, a więc pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP) oraz kwotę przychodu za 2011 r.
Trzeba pamiętać, aby po wysłaniu e-PIT pobrać – również drogą elektroniczną – urzędowe poświadczenie odbioru. Jest to dokument, który w razie kontroli należy przedstawić organowi podatkowemu, aby udowodnić, że złożyło się zeznanie roczne. Podatnik otrzyma poświadczenie w formie pliku PDF, który można wydrukować. Podobnie jak zeznanie roczne, trzeba go przechowywać przez pięć kolejnych lat.
Podstawa prawna
Art. 3a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
Par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2012 r., poz. 1537).